Mesto Trnava

Mestská polícia mesta Trnavy

                           

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta, zodpovedá mu za svoju činnosť.

Od 1. mája 2020 ja náčelníkom Mestskej polície mesta Trnava JUDr. Ivan Ranuša

Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia:

„Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“.


K marcu 2019 na mestskej polícii pracuje 60 príslušníkov. Jedna zamestnankyňa na mzdovom a personálnom oddelení, jedna sekretárka na ekonomickom oddelení, upratovacie služby a 5 zamestnancov zabezpečujúcich obsluhu kamerového systému, ide o osoby so zdravotným postihnutím.

Niečo o nás:

 

Niečo z histórie polície

       

Slovo "polícia" pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova "politia" a chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Medzi prvotné úlohy mestskej polície patrilo stráženie hradieb, veží a brán. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy - požiarna polícia, stavebná polícia, bezpečnostná polícia atď. Začiatky mestských polícii možno spojovať už so vznikom prvých mestských štátnych útvarov. Postupne, v náväznosti na vznik rôznych mestských orgánov sa činnosť mestských polícii vyšpecifikovala.

Z historického kontextu je známe, že mestské polície zohrávali významnú úlohu pri udržiavaní poriadku na verejných miestach, vyšetrovaní krádeží či pátrania po postihovaných osobách, a pri evidencii obyvateľstva. Vykonávali tiež strážnu službu, či výkon exekúcie. Ich zriaďovanie bolo vo výlučnej kompetencii príslušných mestských zastupiteľstiev, špeciálne starostu. Na čele mestskej polície bol vždy mestský kapitán s osobitným postavením a právami v mestských orgánoch.

Významným medzníkom v činnosti mestských polícií sa ale stáva rok 1918, keď zákonom č. 11/1918 Zb. bola rozdelená pôsobnosť bezpečnostnej služby medzi obecnú (mestskú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Tiež rok 1948, keď ich činnosť bola nahradená inými bezpečnostnými zložkami. Ešte pred oslobodením Československa, vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.

Až zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov dal obciam a mestám priestor vytvoriť si vlastné obecné (mestské) polície, ako poriadkové útvary na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a na vykonanie všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
 
Začiatkom roku 1991 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo Trnava na základe ust. Zákona „O obecnom zriadení“ o obnovení činnosti obecnej polície, ktorá má dostupné historické korene v mestskej stráži od roku 1239. Z histórie mesta Trnava je známe, že v roku 1238 uhorský kráľ Bello IV. udelil Trnave výsady Slobodného kráľovského mesta. Trnava sa stala mestom priamo podriadeným len kráľovskej korune.

Dňom 15.04.1991 bol na základe výberového konania poverený Mestským zastupiteľstvom Trnava nový náčelník organizačno-technickou prípravou založenia Mestskej polície v Trnave. 01.06.1991 po prvý krát vyšlo do ulíc slúžiť občanom mesta 12 zamestnancov mestskej polície..
  
Vývoj a potreby občanov, ako i dynamický rozvoj samosprávy a množstvo nových a nových úloh postupne formovalo tento poriadkový útvar do dnešnej podoby, aby dokázal zvládať náročné úlohy pre zabezpečovanie verejného poriadku v meste Trnava.