Mesto Trnava

Ponuka zamestnania


MESTO Trnava


organizačný útvar - Mestská polícia mesta Trnava


v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov; zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a  Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Trnava


v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


- príslušník mestskej polície -


Požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:
-    ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie  (maturita)


Ďalšie požadované kritériá a požiadavky na uchádzača:
-    vek najmenej 21 rokov
-    bezúhonnosť (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje počas výberového konania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.)
-    telesná spôsobilosť (Telesná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom, ktorý počas prijímacieho konania vystaví praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky a vyhovujúcimi výsledkami fyzických testov v rámci výberového konania podľa kritérií určených primátorom Mesta Trnava.)
-    duševná spôsobilosť (Duševná spôsobilosť sa preukazuje vyhovujúcimi výsledkami psychodiagnostických testov vykonaných v rámci výberového konania.)
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu


Predpoklady zvýhodňujúce uchádzača:
-    odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
-    doklad (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole
-    prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka policajného zboru so zameraním na ochranu verejného poriadku
-    zbrojný preukaz skupiny C 
-    vodičský preukaz skupiny B
-    znalosť právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obecnej polície, priestupkového práva a pôsobnosti štátnej a verejnej správy
-    komunikačné schopnosti, kolegiálnosť, spoľahlivosť a asertivita
-    schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií
-    presnosť, precíznosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
-    ochota a schopnosť učiť sa nové veci
-    orientácia na území mesta Trnava
-    užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows
-    užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru /Word, Excel, Internet/
-    lokálna dostupnosť v prípade plnenia mimoriadnych úloh
-    možnosť vykonávať prácu na zmeny v nepretržitej prevádzke


Miesto výkonu práce:
-    Mestská polícia mesta Trnava, Trhová 2, 917 71 Trnava
-    základná zložka mzdy po získaní odbornej spôsobilosti od 980 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle zákona (práca v sobotu, nedeľu, v noci a cez sviatok)


Náplň práce:
-    príslušník mestskej polície zaradený do výkonu hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke (úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)

Doba trvania pracovného pomeru:
-    pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok
-    po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú


Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):
•    profesijný životopis
•    kópia maturitného vysvedčenia
•    kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ak existuje)
•    kópia dokladu (vysvedčenie, diplom) o získaní vzdelania v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole (ak existuje)
•    kópia zbrojného preukazu (ak existuje)
•    kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú)
•    vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mailovú adresu !


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 15.01.2024 (rozhodujúci je dátum podania na pošte, prípadne v podateľni MsÚ Trnava) na adresu:
MESTO TRNAVA - Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71  Trnava

Značka „Výberové konanie“


Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.
Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajúci požadované kritériá a to  najneskôr sedem dní pred jeho konaním.

Výberové prijímacie konanie sa uskutočňuje v častiach, spravidla počas štyroch určených pracovných dní nasledovne:
    všeobecné informácie a diktát zo slovenského jazyka,
    osobný pohovor s výberovou komisiou,
    test fyzickej spôsobilosti,
    psychodiagnostický test.


Po absolvovaní každej jednotlivej časti sú uchádzači informovaní o postúpení, respektíve nepostúpení do ďalšej časti výberového konania.


Počas výberového prijímacieho konania (na vyzvanie) doloží uchádzač o prijatie do pracovného pomeru ďalšie doklady, ktorými sú:
•    originál maturitného vysvedčenia, resp. vysokoškolského diplomu za účelom overenia doručenej kópie,
•    posudok praktického lekára pre dospelých o zdravotnej spôsobilosti uchádzača pre vykonávanie činnosti  príslušníka obecnej polície vystavený na základe lekárskej prehliadky.

Mesto Trnava si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady.


O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie výberovej komisie v zmysle uvedených požiadaviek. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.


Uchádzači sami znášajú náklady, ktoré im vzniknú účasťou vo výberovom konaní.


Platové podmienky minimálne 978 €


Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.trnava.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

V Trnave, 28.11.2024