Mesto Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti

názov: Stredisko sociálnej starostlivosti

Vl. Clementisa 51, Trnava
č. tel. : 033 / 3236602
fax : 033/ 3236623
web: sss.trnava.sk

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr organizácie


Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len SSS) je príspevkovou organizáciou mesta Trnava, ktorá bola zriadená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 15 zo dňa 16. februára 1993, ktorým sa prijala Zriaďovacia listina SSS.
SSS, podľa Zriaďovacej listiny v znení ostatnej zmeny č. 5, schválenej MZ mesta Trnava, uznesením č. 557 z dňa 5. mája 2009 zabezpečuje nasledovné činnosti:

1. sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
- pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení opatrovateľskej služby – zariadenie pre sociálne núdznych,
- terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu na území mesta Trnava,
- poskytuje sociálne služby v denných centrách (bývalé kluby dôchodcov),
- poskytuje sociálne služby v Nocľahárni,
- poskytuje stravovanie v Jedálni;
2. iné činnosti:
- vykonáva opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
- poskytuje ubytovacie služby v mestských ubytovniach a v malometrážnych bytoch a spravuje ich,
- riadi a spravuje územné jasle v Trnave,
- spravuje, vykonáva údržbu, opravy a modernizáciu na mestom zverenom majetku,
- prenajíma nebytové priestory iným fyzickým a právnickým osobám.
Na činnosti organizácie sa v roku 2009 podieľalo 220 zamestnancov.
SSS riadi a v jej mene koná riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom.

Majetok zverený mestom Trnava do správy SSS

SSS spravuje, užíva, opravuje, modernizuje majetok mesta Trnava zverený SSS do správy, ktorý je vymedzený v Zriaďovacej listine SSS nasledovne :
1. Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava
2. Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina – materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20, Trnava
3. Administratívna budova, Beethovenova 20, Trnava
4. Detské jasle, Hodžova 38, Trnava
5. Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava
6. Ubytovňa, Kolárova 24, Trnava
7. Zariadenie opatrovateľskej služby – Zariadenie pre sociálne núdznych, Coburgova 24, Trnava
8. Ubytovňa, Coburgova 28, Trnava
9. Ubytovňa, COburgova 27, Trnava
10. Budova, v ktorej sídli Materská škola, Spartakovská 10, Trnava
11. Kancelárie – administratívne priestory, Vančurová 1, Trnava
12. Detské integračné centrum, Čajkovského 55, Trnava
13. Cintorín, Kamenná cesta 1, Trnava
14. Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava
15. Malometrážne byty pre mladé rodiny, Veterná 18/C-F, Trnava
16. Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava

Sociálne služby v SSS

Čl. I Pobytová forma sociálnej služby v SSS
Pobytovú formu sociálnej služby poskytuje na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie SSS fyzickým osobám z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v nasledovných zariadeniach :
A. Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Hospodárska 62
B. Zariadenie opatrovateľskej služby – Zariadenie pre sociálne núdznych (ZOS – ZSN), Coburgova 24
• ZOS je zariadenie s celoročným pobytom, určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre dôchodcov trvalo žijúcich na území mesta Trnava, v ktorom sú poskytované nasledovné sociálne služby :
- odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť
- obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
• ZOS – ZSN je zariadenie s celoročným pobytom, určené najmä pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V ZOS – ZSN sa poskytujú podobné sociálne služby ako v ZOS.
• Za ubytovanie a stravovanie v ZOS a v ZOS – ZSN prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 324/2009 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava
• Kapacita ZOS je 32 miest, kapacita ZOS – ZSN je 24.
• Žiadateľ o umiestnenie v ZOS a v ZOS – ZSN musí predložiť nasledovné dokumenty:
a. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,
b. žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (žiadosti vydáva oddelenie služieb SSS),
c. podpísaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby.
• Stravovanie obyvateľov ZOS a ZOS – ZSN zabezpečuje vlastná kuchyňa v budove ZOS, kde sa pripravuje celodenná racionálna alebo diétna strava.
C. Nocľaháreň
• V Nocľahárni SSS poskytuje pobytovú formu sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb pre fyzické osoby, ktoré nie sú schopné svoje základné životné potreby uspokojiť samostatne, najmä ak fyzické osoby nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
• V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie formou prístrešia na účely prenocovania a sociálne poradenstvo, žiadateľ o prenocovanie v Nocľahárni je povinný sa zaevidovať na MsÚ v Trnave.
• Za poskytnutie prenocovania v Nocľahárni sa úhrada neplatí. Kapacita nocľahárne je 20 postelí.

Terénna forma sociálnej služby v SSS

Opatrovateľská služba
SSS Trnava zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby na území mesta Trnava v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre obyvateľov mesta Trnava, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby najmä pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Opatrovateľská služba je zameraná na poskytovanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím. Opatrovateľskú službu vykonáva 81 opatrovateliek v domácnostiach vo všetkých lokalitách Trnavy.
Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a podpísanej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (žiadosti vydáva SSS, referát opatrovateľskej služby).
Za poskytnutú opatrovateľskú službu prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť hodinovú sadzbu vo výške 1,5 eura v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 324/2009 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava.
Čl. III Podporné sociálne služby
SSS zabezpečuje podporné služby v denných centrách a jedálni.
A. Denné centrum (DC)

SSS zriadilo a spravuje 6 denných centier (bývalé kluby dôchodcov) :
- DC na Kollárovej ul. č. 24
- DC na Beethovenovej ul. č. 20
- DC na Clementisovej ul. č. 51
- DC na Novosadskej ul. č. 4
- DC na Limbovej ul. č. 11
- DC na Ľudovej ul. č. 14
- DC na Hlavnej č. 17

• V DC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V DC sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.
• Činnosť denného centra sa riadi v súlade s vnútorným predpisom SSS, ktorý upravuje správu, činnosť a financovanie denných centier a vnútornými predpismi jednotlivých DC.
• Členom DC môže byť, na základe prihlášky za člena DC, každý obyvateľ mesta Trnava, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo trpí ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.
• Výšku a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v DC určuje vnútorný predpis SSS, ktorý vydáva riaditeľ SSS.
• SSS zabezpečuje v DC výdaj obedov pre členov DC pripravených v jedálni SSS.
B. Jedáleň
• SSS pripravuje v Jedálni, Mozartova č. 11 a Jedálni, Vl. Clementisa č. 51 obedy pre občanov Trnavy, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, trpia ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom alebo nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

• Jedáleň pripravuje obedy denne, v sobotu i v nedeľu okrem sviatkov. Jedálne pripravujú priemerne 600 obedov denne.
• Obedy sú podávané vo výdajniach stravy – denné centrá alebo priamo v jedálniach.
• Jedáleň na Clementisovej č. 51 je určená predovšetkým pre nájomcov Malometrážnych bytov.
• Žiadateľ o výdaj obeda si podá žiadosť vo výdajni stravy (jednotlivé DC) spolu s výmerom o dôchodku. Výšku úhrady za obed stanovuje vnútorný predpis SSS, ktorý vydáva riaditeľ SSS.

Ubytovacie služby

A. Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 (MB)
• MB slúžia ako nájomné byty pre obyvateľov dôchodkového veku pre potreby mesta Trnava. Objekt MB je objektom osobitného určenia,
V objekte je : 153 jednoizbových bytov
41 garsónok
• uchádzač o MB musí spĺňať tieto podmienky :
a. trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov
b. dosiahnutie dôchodkového veku
c. podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (osamelosť, zdravotný stav, soc. podmienky)

Služby poskytované obyvateľom malometrážnych bytov:
• Stravu zabezpečuje jedáleň, ktorá je jednou z prevádzok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava. Nachádza sa v objekte malometrážnych bytov a slúži na prípravu a výdaj obedov pre stravníkov.
• Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje lekár v ambulancii, ktorá je v budove malometrážnych bytov.
• V prípade, že sa obyvateľovi malometrážneho bytu počas trvania nájmu zhorší zdravotný stav a potrebuje pomoc inej osoby, zabezpečí Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava opatrovateľskú službu, ktorá je zameraná na poskytovanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím.

B. Malometrážne byty pre mladé rodiny, Veterná 18/C-F (MB pre MR)
Malometrážne byty pre mladé rodiny sú nájomné byty s osobitným režimom, určené pre mladé rodiny a pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Podmienky prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje VZN mesta Trnava č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v platnom znení (ďalej len VZN č. 161).
V MB pre MR je 56 bytových jednotiek a 4 bezbariérové bytové jednotky pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Mladé rodiny, ktoré sa uchádzajú o nájomný byt v MB pre MR musia :
a. splniť podmienky podľa čl. 2 VZN č. 161,
b. vyplniť žiadosť na predpísanom tlačive a zaslať na MsÚ Trnava, Odbor sociálny, bytový referát,
c. k žiadosti doložiť predpísané prehlásenia a doklady podľa čl. 5 ods. 2 VZN č. 161.
Bytová komisia MZ doručenú žiadosť prehodnotí a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu uchádzačov. Výber sa uskutočňuje verejným vylosovaním za prítomnosti primátora mesta Trnava. Nájomná zmluva sa podpisuje na dobu určitú medzi žiadateľom (nájomcom) a SSS (prenajímateľom).
Nájomca je povinný platiť za užívanie bytu nájomné podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 168 o výške nájomného v nájomných bytoch pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v platnom znení
C. Mestské Ubytovne
SSS spravuje a prenajíma obytné v miestnosti v nasledovných ubytovania :
- Mestská Ubytovňa, Kollárova 24
- Ubytovňa, Coburgova 28
- Ubytovňa, Coburgova 27
• mestské ubytovne sú zariadenia na trvalé bývanie, kde nájom obytnej miestnosti vzniká nájomnou zmluvou uzavretou na dobu určitú medzi žiadateľom (nájomca) a SSS (prenajímateľom), na základe súhlasu bytovej komisie MZ mesta Trnava,
• mestské ubytovne sú určené pre sociálne odkázaných občanov mesta Trnava, ktorí nemajú vlastný byt a inú možnosť bývania,
• nájomca je povinný platiť za užívanie obytnej miestnosti nájomné podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 147
o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava v platnom znení.

Ostatné činnosti SSS

A. Spravovanie Detských jasieľ, Hodžova 38
• Detské jasle sú zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú a výchovnú starostlivosť zdravým deťom vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov.
B. Prenajímanie nebytových priestorov v spravovanom majetku :
a. nebytové priestory v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti
- Zdravotné stredisko, Mozartova 3
- Mestská poliklinika, Starohájska 2
b. nebytové priestory v bytových budovách
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51
- Mestská Ubytovňa, Kollárova 24
- Ubytovňa, Coburgova 26
c. nebytové priestory v ostatných spravovaných budovách
- Budova, v ktorej sídli Materská škola, Spartakovská 10
- Budova, v ktorej sídli Detské integračné centrum, Čajkovského 55
- Kancelárie – administratívne priestory, Vančurova 1
- Administratívna budova, Beethovenova 20
- Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina – materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20
- Prevádzková budova a Dom smútku, Kamenná cesta 1 a 2
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o voľné nebytové priestory v SSS predloží žiadosť, spolu s oprávnením prevádzkovať živnosť (PO vrátane výpisu z obchodného registru).
Žiadateľ o nebytové priestory v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti predloží spolu so žiadosťou (PO vrátane výpisu z obchodného registru) vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (licencia z lekárskej komory, rozhodnutie VÚC o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore).


Obsah tejto stránky spravuje info@sss.trnava.sk.