Mesto Trnava

Zdravotníctvo

Zdravotnícka starostlivosť sa po transformácii zdravotníctva v SR realizuje v štátnych, neštátnych a súkromných zariadeniach. Lekári sú napojení na zdravotné poisťovne, prostredníctvom ktorých sú platení za svoje výkony.
V súčasnosti sú v SR registrované tri zdravotné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území mesta Trnavy sú:

 • Fakultná nemocnica Trnava
  A. Žarnova 11, tel.: 033/553 60 01, www.fntt.sk
  Štátna príspevková organizácia poskytujúca ambulantnú a nemocenskú zdravotnícku starostlivosť
 • Mestská poliklinika
  Starohájska 2, tel.: 033/ 5953 111
  Poskytuje ambulantnú zdravotnícku starostlivosť vrátane laboratórnych vyšetrení, rehabilitačnej starostlivosti, poradenských služieb, lekární, atď.
 • Zdravotné stredisko Mozartova 3, tel.: 033/552 10 47
  Zdravotné stredisko ŽOS, Koniarekova19, Trnava
  Euroclinic, s. r. o., Tamaškovičova 17, tel.: 033/ 591 32 33, 0908 72 77 63, www.euroclinic.sk – prvá súkromná plastická a estetická chirurgia
 • Neštátni zdravotní lekári: – 242 ambulancií
 • Neštátne lekárne: 29, výdajne zdravotníckych pomôcok: 3

Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Pekárskej ulici č.40/A, tel.:033/ 28 52 611.
Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast zabezpečuje v priestoroch Fakultnej nemocnice Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o., Ulica A. Žarnova 11.


Zdravé mesto

Komunitný projekt Zdravé mesto realizuje mestská samospráva od roku 1996. Je súčasťou Národného programu podpory zdravia, schváleného vládou Slovenskej republiky a podporovaný americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID/EHP. Založený je na filozofii podpory zdravia. Orientuje sa na skvalitňovanie podujatí pre seniorov a na rozširovanie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v treťom sektore. Súčasťou práce je aj podpora mimovládnych a ostatných organizácií v napĺňaní programu projektu Zdravé mesto Trnava. Jedným zo spôsobom tejto podpory je aj každoročné poskytovanie finančných dotácií na realizáciu jednotlivých projektov.
Od začiatku projektu už realizovala mestská samospráva rôzne vzdelávacie aktivity, napríklad Školu verejného zdravia, Kurzy zdravej výživy, Bylinky a čaje o péci, a pod.
V súčasnosti sa vzdelávacie projekty zameriavajú na rôzne cieľové skupiny, a sú adresnejšie a efektívnejšie.
Medzi najznámejšie podujatia organizované v rámci projektu patria:
Deň narcisov, Deň Zeme, Trnavské športové hry seniorov, Pochod zdravia seniorov, podpora aktivít Národnej transfúznej služby v Trnave, Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov, Dni zdravia, Veľtrh pre seniorov, Týždeň boja proti drogám, a pod.

Deň narcisov

Mesto Trnava sa od roku 2001 zapája do celoslovenskej verejnej zbierky na podporu boja proti rakovine v spolupráci s Ligou proti rakovine – Klubom Venuša a Kalokagatiou – CVČ v Trnave. Súčasťou podujatia je aj Aerobikový maratón pre žiakov základných a stredných škôl na území mesta, ale aj okolia.

Deň Zeme

V spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času sa uskutočňuje podujatie zamerané na environmentálnu výchovu. Okrem výtvarnej súťaže sú to besedy, kvízy, vzdelávacie aktivity pre žiakov základných škôl, kreatívne workshopy so zameraním na využitie a recykláciu odpadu, a pod.

Koncert pre mamu

Pri príležitosti Dňa matiek sa v spolupráci s referátom charity, sa v roku 2015 už po tretí krát uskutočnil koncert pre všetky mamy mesta.

Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci, indikovaní poranení, atď., organizovaná v spolupráci s Územným spolkom SČK v Trnave.

Svetový deň darcov krvi

Podujatie sa realizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Trnave pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Je zamerané na nábor nových darcov krvi a na propagovanie darcovstva krvi.
Od roku 2014 sa prvý utorok v mesiaci organizuje odber krvi na radnici.

Trnavské športové hry seniorov

Podujatie sa realizuje v rámci programu aktívneho starnutia seniorov. Je určené pre staršie vekové kategórie. Účastníci súťažia v rôznych športových disciplínach ako napr. behy, streľba zo vzduchovky, hod valčekom, penaltový rozstrel na bránku, hod granátom na cieľ, a pod. V roku 2015 sa uskutočnil štvrtý ročník v spolupráci s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska a Kalokagatiou – CVČ v Trnave.

Dni zdravia

Nosné podujatie, ktoré sa realizuje už 20 rokov. V roku 2015 sa pristúpilo k zmene koncepcie podujatia s cieľom zapojiť do aktivít väčší počet účastníkov a podujatia rozmiestniť do širšieho centra mesta.  Nový názov  7Dní zdravia sme zvolili z dôvodu 777. výročia mesta. Do tohto podujatia sa prihlásilo viacero organizácií ako napr. Kalokagatia – Centrum voľného času, Výbor miestnej časti Trnava – Juh (Linčianska), Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Golfový klub Trnava, Trnavské materské centrum atď. Hlavný program a preventívno- osvetové aktivity sa poskytovali v  priestoroch  radnice, Základnej umeleckej školy  Mikuláša Schneidra  Trnavského  a na Trojičnom námestí. Ďalšími spoluorganizátormi sú Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kalokagatia  -  CVČ a   Stredná zdravotnícka škola  v Trnave, ktorí zabezpečovali aktivity ako meranie tlaku, poskytovanie zdravotno - výchovných informácií, poradenstvo, antropometrické vyšetrenia,  biochemické   vyšetrenia,štandardné  merania tlaku krvi, analýza vydychovaného vzduchu na  MICRO  CO  a meranie % množstva  telesného  tuku, poskytovanie bezplatných masáží a ochutnávku liečivých čajov.

Dni zdravia v Trnave from Mestská televízia Trnava on Vimeo.

Pochod zdravia seniorov

Sprievodná aktivita Dní zdravia zameraná na propagáciu aktívneho trávenia voľného času a vzájomnú spoluprácu denných centier seniorov. Organizuje sa už 6 rokov.

Veľtrh pre seniorov

Dvojdňový program určený nielen pre seniorov, ale aj širokú verejnosť je zameraný na prezentáciu záujmovej činnosti denných centier seniorov, spoluprácu medzi dennými centrami. Nové ročníky sú rozširované o podnety z ankety uskutočnenej v predchádzajúcom roku, návštevy seniorov z partnerských miest Trnavy Zabrze, Břeclav, a pod. Prezentujú sa rôzne občianske združenia, kúpele, zariadenia, ktoré poskytujú služby pre seniorov. Súčasťou tohto podujatia sú rôzne hudobné a tanečné vystúpenia.

Veľtrh pre seniorov from Mestská televízia Trnava on Vimeo.

Týždeň boja proti drogám

Cyklus vzdelávacích aktivít pre žiakov základných a stredných škôl s lektormi z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, realizovanie semináru pre pedagógov, koordinátorov, výchovných poradcov na tému alkoholizmu a iných závislostí. Partnermi tohto projektu sú Trnavské osvetové stredisko a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

 

Okrem celoročných aktivít sa mesto Trnava zapojilo v roku 2002/2003 ako pilotné mesto do projektu „Práva pacientov na Slovensku“ a v roku 2004 ako testovacie mesto v projekte „Hodnotenie dopadu na zdravie“ realizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou, Európskou úniou . V roku 2001, 2005 a 2010 bol spracovaný a vydaný Profil zdravia mesta, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť stav zdravia Trnavčanov na základe danej štruktúry indikátorov, naznačovať trendy v ďalších rokoch a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu na tému zdravia.

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá sociálny odbor.