Mesto Trnava

Psy v meste

Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej výchove bude takmer každý pes potenciálne nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, pomoc nájdete v odbornej literatúre.

Základné legislatívne normy

Problematikou držania a vodenia psov sa zaoberá zákon č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a následne je špecifikovaná vo Všeobecne záväznom nariadení č. 485  o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava. Na chov psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 184/2018 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a tiež vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Na platenie dane za psa sa vzťahuje zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535.


POZOR – POVINNÉ ČIPOVANIE!!!

Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 12 týždňov od narodenia.
Cena za čipovanie bude maximálne 10 eur. Za osoby v hmotnej núdzi a poberateľov minimálneho dôchodku, ktorí majú psov narodených do 31. októbrom 2019, zaplatí čipovanie štát.

 

STAL SOM SA VLASTNÍKOM PSA, AKO MÁM POSTUPOVAŤ?

 • Prihlásiť psa na evidencii
 • Zaplatiť daň

PRIHLÁSIŤ PSA NA EVIDENCII

Mestský úrad v Trnave vedie evidenciu psov držaných na území mesta Trnava. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území mesta viac ako 90 dní.

V prípade, že je pes starší ako 6 mesiacov (mladšie psy sa neprihlasujú) a vlastníte ho viac ako 90 dní, je potrebné nahlásiť psa na evidencii.

Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na Mestský úrad v Trnave.
Po vyplnení príslušného tlačiva- Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a Priznanie k dani za psa vydá Mestský úrad v Trnave držiteľovi psa evidenčnú známku a psa prihlási do evidencie.

Do evidencie sa zapisuje najmä:

 • evidenčné číslo psa, ktoré je uvedené na evidenčnej známke psa
 • tetovacie číslo alebo číslo čipu, ak ho pes má
 • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu majiteľa psa
 • údaje o psovi – meno, dátum narodenia, plemeno, vek, farba, pes/fenka
 • ulicu a číslo domu, kde je pes chovaný
 • úhyn alebo strata psa, darovanie psa

Po vyplnení príslušného tlačiva na ohlasovaciu povinnosť vydá Mestský úrad v Trnave držiteľovi psa evidenčnú známku .

Na evidečnej známke psa je uvedené:

 • číslo psa
 • názov obce
 • údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.

Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný čo najskôr oznámiť na Mestský úrad Trnava, kde mu bude vydaná náhradná známka za poplatok  3,50 eur.

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na Mestský úrad v Trnave.

ZAPLATIŤ DAŇ

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov a daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Ak je pes prihlásený v priebehu roka, potom správca dane vyrubí pomernú časť dane za psa. Ročnú daň za psa a pomernú časť dane za psa vyrubí Mesto Trnava rozhodnutím.
Daňovník je povinný zaplatiť vyrubenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň za psa môžete zaplatiť prevodom na účet Mesta Trnavy, poštovým peňažným poukazom alebo do pokladnice Mestského úradu v Trnave, na ulici Trhová 3.
Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť Mestskému úradu v Trnave písomne, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňovník vyplní príslušné tlačivo - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a Priznanie k dani za psa, ktorým psa z evidencie odhlási. V prípade nedodržania určenej lehoty, mu zaniká nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výška dane

Ročná sadzba dane za jedného psa sa stanovuje takto:
· v bytovom dome na území celého mesta – 35 eur
· v rodinnom dome – 10 eur
· pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v bytových domoch alebo v rodinných domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok - 7 eur
· v podnikateľských objektoch – 50 eur
· Takto určená sadzba dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.

Predmetom dane nie je:
· pes chovaný na vedecké a výskumné účely
· pes umiestnený v útulku zvierat
· pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 
Od dane je oslobodený:
· pes, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
· pes, ktorého vlastní dôchodca s preukázaným príjmom na hranici životného minima
· pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku
· pes, adoptovaný z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov platenia dane, odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.
Oslobodenie si musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie.
Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.
 

VODENIE PSA NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo na psom vykonáva dohľad.

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve sa nebezpečné psy môžu pohybovať len s nasadeným náhubkom.

Výbehy pre psov:

Trnava - Stred
č. 1 Hlboká (mapa)
č. 2 Hospodárska I (mapa)
č. 3 Hospodárska II (mapa)

Trnava - Západ
č. 4 Ulica G. Dusíka-J. Bottu (mapa)
č. 5 Ulica L. v. Beethovena (mapa)

Trnava – Juh
č. 6 Zelenečská ulica (mapa)

Trnava – Východ
č. 7 Spartakovská (mapa)
č. 8 Hlboká (mapa)
č. 9 Bučianska- Tehelná (mapa)
č.10 izolačný zelený pás za OD Kaufland (mapa)

Trnava – Sever
č.11 Špačinská cesta- Bučianska (mapa)
č.12 Bučianska- Veterná (mapa)
č.13 Veterná (mapa)
č.14 Murgašova (mapa)

Všetky výbehy sú označené informačnou tabuľou, nechýbajú na nich koše s vrecúškami na psie výkaly. I tu platí povinnosť upratať po svojom psovi.

Vstup so psom je v Trnave zakázaný na detské ihriská, kúpaliská, športové areály a pietne miesta, do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov a výkaly bezprostredne odstrániť.
V súčasnosti sú pomôcky na odstránenie psích výkalov dostupné v predajniach s chovateľskými potrebami, ale vhodné sú i mikroténové či papierové vrecká, servítky a pod.

Exkrementy je možné odkladať do všetkých zberných nádob na komunálny odpad, okrem nádob na separovaný zber – sklo, papier, plasty.

PRIESTUPKY A POKUTY

 • Neohlásenie každej zmeny skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  do 165 eur
 • Neprihlásenie psa do evidencie
  do 165 eur
 • Držiteľ psa umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 1 a 2 VZN č. 364
  do 165 eur
 • Držiteľ psa neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  do 165 eur
 • Neoznámenie odcudzenia, zničenia alebo straty známky
  do 165 eur
 • Držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
  do 165 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  do 165 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo ich iným spôsobom ohrozoval
  do 165 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  do 165 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa:
  do 65 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  do 65 eur
 • Ak osoba, ktorá psa vedie, neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
  do 65 eur

Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní obecná aj štátna polícia.

VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ

Minimálna zdravotná starostlivosť:

 • v 2. – 3. týždni veku: odčervenie
 • v 6. – 12. týždni veku: vakcinácia proti DHPPi (psinka, hepatitída, parvoviróza, parainfluenze)
 • v 6. mesiaci veku: vakcinácia proti besnote pravidelne 1x v roku: povinná vakcinácia proti besnote

Odčervenie sa odporúča opakovať každé 2 týždne do veku 3 mesiacov, potom mesačne do veku jedného roka a potom 3-4 krát ročne. Odčervenie môžeme urobiť i sami doma, stačí kúpiť v lekárni alebo v predajni s chovateľskými potrebami tabletky a podľa váhy psa mu ich podať.
Vakcinácia proti psinkovému komplexu a proti besnote sa pravidelne opakuje v ročných intervaloch po celý život psa. Vakcinácia proti besnote je v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti povinná a v prípade jej nevykonania môže byť majiteľ psa pokutovaný do výšky 663,88 eura v správnom konaní a v blokovom konaní je pokuta do 300 eur.

U psov sa zisťujú rozličné ochorenia, väčšina z nich sa lieči ľahko, ak sa včas diagnostikujú. Preto je nutné všímať si zmeny v prejavoch správania napr. kňučanie, smutný pohľad, suchý nos, hnačky, zvracanie, škrabanie sa alebo nervozita a ak pretrvávajú, môže to avizovať jeho ochorenie, a preto vyhľadajte veterinárneho lekára!

Kontakty na veterinárne ambulancie nájdete na webe trnava.sk v časti Návštevník / Zdravotníctvo, lekárne, poisťovne.

VÝCHOVA A SOCIALIZÁCIA PSA

Výchova sa začína od chvíle, keď si psa prinesieme domov. Psíka by sme mali vychovávať tak, aby sa dokázal začleniť do našej rodiny a rešpektoval jej členov. Mal by zvládnuť nosenie obojku, vôdzky, náhubku, cestovanie autom, ako aj vychádzať s inými ľuďmi či psami. Pri výchove by sme nemali zabúdať ani na privykanie psa na manipuláciu ? česanie, čistenie uší, či ošetrenie drobných zranení. Výchova psa a upevňovanie pozície „šéfa“, ktorého bude pes rešpektovať, prebieha po celý život. Nejde však o upevňovanie autority násilím, ale dôslednosťou, spravodlivým a priateľským prístupom a  dostatočnými  vedomosťami  v oblasti starostlivosti a správania psov.

VÝCVIK PSA

Výcvik psa nadväzuje na jeho výchovu. Kedy s výcvikom začať? Základy niektorých povelov sa šteniatko môže učiť už od veku troch až štyroch mesiacov. Cvičenie je krátke, cviky sa často neopakujú a učia sa predovšetkým formou hry. Pomôcť s takouto formou výcviku vám môžu aj vo výchovno-výcvikových škôlkach pre šteniatka. S výcvikom základnej poslušnosti môžeme začať od pol roka veku psa. Výcvikom naučíme nášho psíka povely ako sadni, ľahni, zastať na mieste, chôdzu na vôdzke či privolanie. Prostredníctvom spoločne stráveného času sa naučíme s ním správne komunikovať, odhadnúť jeho správanie a pochopiť význam pochvaly a zákazu. 
Nepodporujte kúpu šteniatka od  VEĽKOMNOŽITEĽOV, ktorí psy chovajú  v nevhodných podmienkach a za účelom zisku. Možno tým pomôžete jednému, ale ublížite mnohým ďalším. Kúpou  takéhoto zvieraťa sa vystavujete riziku získania psa s vážnymi zdravotnými a psychickými problémami.

ČO ROBIŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH

Strata psa

Hneď po zistení straty psa by sa majiteľ mal pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. Keď je toto neúspešné, odporúčame obrátiť sa na Mestskú políciu v Trnave alebo na Útulok pre odchytené zvieratá v Trnave. Ak bol pes odchytený a umiestnený do útulku, je majiteľ povinný si ho prevziať a uhradiť náklady spojené so starostlivosťou o neho. Ak sa pes nenájde, je jeho majiteľ povinný do 30 dní oznámiť túto skutočnosť na Mestský úrad v Trnave a pes bude na základe vyplneného čestného vyhlásenia vyradený z evidencie.

Nález psa

V prípade, ak nájdete neznámeho psa, pokúste sa, ak je to možné, informovať jeho majiteľa. Majiteľa psa je možné zistiť podľa čísla na evidenčnej známke, ktorá by mala byť na obojku, ak je pes prihlásený do evidencie na Mestskom úrade v Trnave. Pokiaľ má pes na obojku aj lyssetku, nájdete na nej telefónne číslo veterinára a poradové číslo lyssetky, podľa ktorého bude veterinár schopný zistiť majiteľa psa. Lyssetka je farebná známka, ktorá informuje o vakcinácii proti besnote. Jej farba a tvar sa každoročne mení. Ak pes nemá obojok a ani žiadnu známku, je považovaný za túlavého psa a v tom prípade ho ohláste na Mestskú políciu v Trnave. V záujme vlastnej bezpečnosti sa k opusteným a túlavým psom nepribližujte.

Uhryznutie psom

Pri uhryznutí psom musí postihnutý bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný (ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi) oznámiť Mestskému úradu v Trnave. Mestský úrad vydá držiteľovi psa, ktorý uhryzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.
Majiteľ psa je povinný preukázať uhryznutej osobe a veterinárovi, že pes bol očkovaný proti besnote a bez meškania zabezpečiť jeho veterinárne vyšetrenie.

Obťažovanie okolia

V prípade, že pes svojim správaním (štekot, zavýjanie, znečisťovanie spoločných nebytových priestorov a pod.) obťažuje svoje okolie, je možné obrátiť sa na správcu bytového domu alebo na Mestskú políciu v Trnave. V krajnom prípade je možné v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka podať na jeho majiteľa občiansko-právnu žalobu na Okresný súd v Trnave.

Cestovanie so psom

Pre cestovanie do zahraničia je nutný pas spoločenského zvieraťa, vystavený povereným veterinárnym lekárom, ktorý preukazuje platnú vakcináciu proti besnote nie staršiu ako 1 rok a nie mladšiu ako 30 dní. Pes musí byť nezameniteľne označený zreteľne čitateľným tetovaním alebo mikročipom.
V autobusoch MHD je možné prepravovať najviac jedného psa, ktorý má nasadený náhubok a drží sa na krátkej vôdzke.

Ochrana a týranie zvierat

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a životné potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa.

Týranie zvierat je každé konanie, ktorým sa spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchy správania, neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie, obmedzuje sa výživa a napájanie. Takéto konanie je v zmysle §22, odsek 2 a 3 Zákona č. 39/2007 Z. Z. o veterinárnej starostlivosti zakázané.
Zakazuje sa tiež dopovať zvieratá alebo im podávať chemické a omamné látky poškodzujúce ich zdravie, používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť, štvať zviera proti zvieraťu, používať zviera ako cenu v súťažiach, propagovať týranie zvierat alebo zápasy zvierat, použiť zviera ako živú návnadu, usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.

V prípade podozrenia na týranie psa sa obráťte na príslušníkov Policajného zboru (č. tel. 158) alebo na Mestskú políciu v Trnave (č. tel. 159).

Úhyn psa

Nález uhynutého psa na verejnom priestranstve alebo na miestnej komunikácii oznámte na Mestskom úrade alebo mestskej polícii, ktorí zabezpečia jeho odstránenie.


 

Dôležité adresy

Mestský úrad Trnava
Trhová 3
917 01 Trnava
Tel: 033/32 36 225 - evidencia psov, 033/32 36 117 - ostatné (výbehy, VZN)

Mestská polícia
Trhová 2
917 01 Trnava
Tel.: 033/551 15 55, 32 36 401
Bezplatné volanie 159
e-mail: info@msp.trnava.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Zavarská 11
918 21 Trnava
Tel.: 033/ 550 14 07, 550 14 47
e-mail: rvstto@svssr.sk

Útulok pri kaplnke
Orešianska cesta
917 01 Trnava
Tel.: 0903 450 832
e-mail: inga.novakova@centrum.sk
utulok@hotmail.com
 


Desatoro pre chovateľov psov.

 • 1. Pred kúpou psa zvážte, či by u Vás nenašiel domov pes z útulku. Zadovážte si knihy psoch, aby ste rozumeli psím potrebám.
 • 2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život, niekedy aj 14 rokov.
 • 3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.
 • 4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom.
 • 5. Aj Váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný výcvik.
 • 6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
 • 7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte obojok, vôdzku a náhubok.
 • 8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.
 • 9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať výkaly po vašom psovi.
 • 10. Po dovŕšení 6 mesiacov veku nahláste psa na mestskom úrade, kde dostane identifikačnú známku.

Psie desatoro

 • 1. Môj život trvá desať až pätnásť rokov. Každé odlúčenie od teba znamená pre mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš.
 • 2. Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.
 • 3. Pestuj si dôveru vo mňa - tvojou dôverou ja žijem.
 • 4. Nikdy sa na mňa dlho nehnevaj a nezatváraj ma za trest. Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priateľov, ja mám len teba.
 • 5. Často sa so mnou rozprávaj. Tvojim slovám ja nerozumiem, zato však hlasu, ktorým sa na mňa obraciaš áno.
 • 6. Vedz, že nezabudnem nikdy, ako so mnou jednáš.
 • 7. Pomysli, skôr ako ma udrieš, že moje čeľuste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, ale ja ich nikdy nepoužijem.
 • 8. Skôr ako mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť, že ma možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho vystavený na slnku alebo mám už opotrebované srdce.
 • 9. Postaraj sa o mňa keď zostarnem - aj ty budeš raz starý.
 • 10. Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. Nepovedz nikdy: "Nech sa to stane v mojej neprítomnosti" - s tebou bude pre mňa všetko ľahšie...