Mesto Trnava

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality

 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 232 zo 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020, bod A 7. bolo mesto Trnava určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja mestskej funkčnej oblasti Trnava (IÚS UMR) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedenej zmluvy SO pre IROP vykonáva úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia, auditu a kontroly, informovania, komunikácie ako aj v iných prierezových oblastiach.


Hlavné činnosti SO pre IROP:

  • Programovanie - aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie TTSK (RIÚS) časť udržateľný mestský rozvoj (UMR), návrhy zmien IROP v relevantných častiach s odôvodnením napĺňania cieľov IROP a stratégií EÚ, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIÚS a jeho súčasti IÚS UMR. Spolupráca s Riadiacim orgánom pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) pri vypracovaní výhľadového plánu implementácie IROP a indikatívneho harmonogramu výziev.
  • Úlohy týkajúce sa výberu operácií v rámci udržateľného mestského rozvoja podľa čl. 7 nariadenia o EFRR - najmä tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov, posudzovanie projektových zámerov v rámci IÚS UMR.
  • Monitorovanie a hodnotenie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚS UMR, vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP, príprava údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody, spolupráca s riadiacim orgánom pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele.
  • Koordinácia udržateľného mestského rozvoja (UMR), subjektov zapojených do UMR a organizačno-technické zabezpečenie implementácie IÚS UMR

 

Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom:

Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestom Trnava:

  • Zmluva o spolupráci bola obojstranne podpísaná 30. júna 2017 a po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv nadobudla účinnosť 4. júla 2017.

Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Mestom Trnava:

  • Zmluva o spolupráci bola obojstranne podpísaná 25. októbra 2017 a po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv nadobudla účinnosť dňa 31. októbra 2017.