Mesto Trnava

Bytový fond

 

Počet bytov  v meste Trnava

Prírastok bytov

Úbytok bytov 

počet bytov - sčítanie ľudu 3.3.1991

22 162

1484

59 (len od roku 1998)

počet bytov - sčítanie ľudu 25-26.5.2001

23 605

40

16

počet bytov k 31.12.2001 (MsÚ Trnava)

23 714

120

11

počet bytov k 31.12.2002 (MsÚ Trnava)

23 834

121

12

počet bytov k 31.12.2003 (MsÚ Trnava)

23 971 + 6 p.u.

207

53

počet bytov k 31.12.2004 (MsÚ Trnava)

24 111 + 36 p.u.

206

35

počet bytov k 31.12.2005 (MsÚ Trnava)

24 288 + 37 p.u.

191

13

počet bytov k 31.12.2006 (MsÚ Trnava)

24 730 + 40 p.u.

468

23

počet bytov k 31.12.2007 (MsÚ Trnava)

24 874 + 41 p.u.

167

22

počet bytov k 31.12.2008 (MsÚ Trnava)

25 333 + 16 p.u.

494

35

počet bytov k 31.12.2009 (MsÚ Trnava)

25 588 + 16 p.u.

271

16

počet bytov k 31.12.2010 (MsÚ Trnava)

25 823 + 16 p.u.

261

26

počet bytov k 31.12.2011 (MsÚ Trnava)

26 178 + 16 p.u.

382

27

počet bytov k 31.12.2012 (MsÚ Trnava)

26 429 + 16 p.u.

272

21

počet bytov k 31.12.2013 (MsÚ Trnava)

26 541 + 16 p.u.

144

32

Problematikou bytovej výstavby sa zaoberá aj schválený Územný plán mesta Trnava aktualizovaný k 1. 1. 2005 a 15. 12. 2009. V ňom sú vyčlenené plochy na riešenie hromadnej bytovej výstavby (HBV) ako aj individuálnej bytovej výstavby (IBV), v súčasnej etape aj v prognóznom období po roku 2030. Od novembra 2003 sú v rámci metodického pokynu Ministerstva pôdohospodárstva SR rozšírené hranice zastavaného územia v meste Trnave na potreby bytovej výstavby o 124 ha, z toho navrhovaných 724 rodinných domov, 3 365 bytových jednotiek v bytových domoch. Limitujúcim faktorom pre výstavbu navrhovaných bytov je však do značnej miery skutočnosť, že táto plocha je v súkromnom vlastníctve.
Výstavbu bytov a domov v Trnave realizujú predovšetkým súkromní investori. Ide o lokality v mestskej časti Trnava Západ – IBV Za traťou I. – IV, Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava Sever – Pekné pole I – V, aj o rekonštrukciu rodinných domov v jestvujúcich lokalitách IBV – Kopánka, Spieglsaal, Vozovka,Tulipán a Modranka.
V rôznom štádiu rozpracovanosti je viacero investičných akcií pripravujúcich výstavbu bytov v bytových domov – a to Zelené átrium, Arboria II, atď...  Ich počet sa vo finálnej fáze môže mierne zmeniť, vzhľadom na úpravy stavieb v štádiu prípravy výstavby.
Zo štatistiky vyplýva, že najväčší nárast kolaudovaných bytov bol zaznamenaný v roku 2008, po tomto období nastal vzhľadom na ekonomickú situáciu útlm. Mesto Trnava má v rámci územného plánu vytvorené dostatočné podmienky na ďalší rozvoj bytovej výstavby.

Prehľady počtov vydaných kolaudačných rozhodnutí podľa typov bývania v r. 2006 - 2013

rok

celkovo
bytov

v rodinných
domoch

v novostavbách 
bytových domov

v ostatných
stavbách

 

2006

468

60

303

105

2007

167

81

29

57

2008

494

96

372

26

2009

271

108

145

18

2010

261

97

115

49

2011

382

125

224

33

2012

272

102

131

39

2013

144

118

6

20


 
 

 

Prehľady počtov vydaných stavebných povolení pre jednotlivé mestské časti v Trnave v r. 2007 - 2014

Prehľady počtov vydaných kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé mestské časti v Trnave v r. 2007 - 2014

 
Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor územného rozvoja a koncepcií.