Mesto Trnava

Investičné možnosti

Vedenie mesta Trnavy pristúpilo v posledných rokoch k realizácii dôležitých rozvojových projektov (založenie Automobilového klastra – západné Slovensko, budovanie Mestského priemyselného a technologického parku Trnava), ktoré boli pilotnými projektmi nielen v Trnave, ale aj na území Slovenska.

Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Projekt Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vznikol na základe strategického rozvojového zámeru mesta vybudovať zázemie na prilákanie investícií v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov, vyžadujúcich oveľa viac, ako kvalitnú dopravnú infraštruktúru a voľné pracovné príležitosti, ktoré boli základnou podmienkou príchodu investorov hlavne z oblasti montáže.

Vstup do areálu priemyselného parku

Automobilový klaster Slovensko

Poslaním Automobilového klastra Slovensko so sídlom v Trnave je napomáhať rozvoju subdodávateľov do automobilového priemyslu a pomoc pri zabezpečovaní ich trvalej konkurencieschopnosti doma i v zahraničí prostredníctvom partnerského zoskupenia priemyselných podnikov, univerzít, vedecko-výskumných inštitúcii a ďalších subjektov privátneho a verejného sektoru. Automobilový klaster Slovensko vedie a aktívne participuje na implementovaní viacerých medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ.

Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava

Na podnikateľské účely existuje v Trnave dostatočné množstvo disponibilných pozemkov a budov. Za účelom prednostného využívania brownfieldov mesto spracovalo štúdiu Analýza zanedbaných a nevyužívaných objektov mesta Trnava, ktorá predstavuje územno-plánovací podklad na skvalitnenie využitia územného potenciálu mesta. Obsahuje popis stavu 62 brownfieldov v Trnave na základe terénneho prieskumu a identifikačných údajov získaných z katastra nehnuteľností, ako i fotodokumentáciu analyzovaných objektov.

Výskum a vývoj v Trnave je realizovaný centrami excelentnosti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
V priestoroch Mestského priemyselného a technologického parku Trnava pôsobí 5 technologických firiem, ktoré sa venujú výskumu, príp. vývoju:

1. Vossloh Schwabe Deutschland GmbH – pobočka firmy Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe GmbH so sídlom v Nemecku, ktorej 100%-ým majiteľom je skupina Panasonic Elektric z Japonska, patriaca pod svetový gigant v elektrotechnickom priemysle – japonskú spoločnosť Matsushita so sídlom v Osake. Spoločnosť v parku realizuje návrh dizajnu elektrických predradníkov, dizajnu a výroby testerov pre sériovú výrobu, testovanie kvality a spoľahlivosti elektrických predradníkov.

2. Natures, s. r. o. – slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, vývojom a výrobou liečiv a vitamínových doplnkov.

3. STM POWER, a. s. – je orientovaná na poskytovanie služieb v oblasti hydrotechniky. Hlavné ciele a rozsah podnikania spoločnosti sú založené na modernizácii, rekonštrukcii, oprave a výrobe strojných zariadení pre vodné elektrárne a vodné diela. Ďalšou oblasťou podnikania je sektor jadrovej energetiky, tepelnej energetiky a obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosť využíva v areáli na svoje podnikanie administratívne priestory.

4. Mikrop Slovensko, s. r. o. – zaoberá sa vývojom, vlastnou výrobou a distribúciou minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí na výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat. Nadväzuje na vlastnú 30- ročnú tradíciu v tomto odbore a v súčasnej dobe sa radí k najvýznamnejším českým výrobcom v krmovinárskom priemysle.

5. BIZZCOM, s r. o. – venuje sa tvorbe špecializovaných priemyselných nástrojov a aplikácií, ktorých úlohou je integrovať priemyselné zariadenia do výrobných procesov a maximalizovať prínos výpočtovej techniky.

6. CELIM Slovakia – Záujmové združenie CELIM Slovakia bolo založené spoločne s rakúskou organizáciou zameranou na vzdelávanie ETRI (Burgenland) a združením RPIC Malacky zameraným na rozvoj projektov pre podporu malého a stredného podnikania v regióne Záhoria. V súčasnosti patria medzi členov združenia spoločnosti GA Drilling a.s., Ecoland s.r.o. a Ekowatt s.r.o. Pracovné zaradenie zamestnancov je v oblasti výskumu a vývoja a zúčastňujú sa cezhraničného strategického projektu z oblasti dezintegrácie tvrdých materiálov (hornín) a hĺbkovej geotermálnej energetiky TeReGeo financovaného z Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IVA.

 

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor priemyselného parku a inovačných procesov.