Mesto Trnava

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnava

MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (MÚSES) MESTA TRNAVA – 2008