Mesto Trnava

Mesto Trnava na čele v oblasti energetickej samostatnosti

Mesto Trnava patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetickej udržateľnosti so snahou využiť prechod k bezemisným riešeniam a prispieť tak k spoločnému cieľu Parížskej dohody o zmene klímy. Deväť základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta výrazným spôsobom znížilo náklady na elektrickú energiu vďaka inovatívnemu nasadeniu fotovoltických zariadení na ich strechy. Tento krok predstavuje dôležitý míľnik, keďže Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré dosiahlo takýto stupeň energetickej samostatnosti.

Inštalácia fotovoltických zariadení na strechy základných škôl sa začala na jeseň 2022 a do februára 2023 už všetky základné školy vyrábali, resp. premieňali vlastnú energiu. Niektoré z nich dokonca vyprodukovali nadbytok elektriny, ktorá bola odovzdávaná do siete, a prebytky boli použité na zníženie nákladov na Mestskom zimnom štadióne.

Cena fotovoltických zariadení dosiahla sumu 1 176 393,4 eur vrátane DPH s očakávanou návratnosťou investície v rozmedzí troch až štyroch rokov v závislosti od trhových cien. Výsledky už po pol roku ukázali, že fotovoltika je efektívnou cestou – s priemernou predpokladanou úsporou elektrickej energie na jednu školu dosahujúcou 67 percent.

Okrem základných škôl sa fotovoltické zariadenia nachádzajú aj na ďalších objektoch mesta, ako sú Stredisko sociálnej starostlivosti, materské školy, Mestská poliklinika či Zariadenie pre seniorov.

Prednostka mestského úradu Katarína Koncošová vyjadrila zámer mesta pokračovať v rozširovaní fotovoltických systémov: „Nové programové obdobie sa bude venovať aj energetike, a preto sa dovtedy chceme projektovo pripraviť na veľké množstvo budov vo vlastníctve mesta."


Fotovoltické zariadenia na streche základnej školy na Atómovej ulici

Mesto Trnava v roku 2023 vybudovalo sedem nových fotovoltických zariadení a realizovalo navýšenie výkonu na základnej škole s materskou školou na Ulici Andreja Kubinu. Spolu tak v súčasnosti prevádzkuje sedemnásť fotovoltických zariadení, ktorých predpokladaná výroba je 921,37 MWh ročne. Priemerná spotreba elektrickej energie jedného rodinného domu za rok je 6 MWh, mesto by tak bolo schopné týmto inovatívnym spôsobom energeticky pokryť približne dvesto rodinných domov.

Okrem výrazného zníženia nákladov na elektrinu prispeli fotovoltické zariadenia k udržateľnosti mesta tým, že znížili od spustenia do 22. januára 2024 jeho uhlíkovú stopu o 252,01 ton CO2, čo predstavuje úsporu 345 vysadených stromov. To nespochybniteľne demonštruje, že investície do obnoviteľných zdrojov energie neprinášajú výhody len finančné, ale aj environmentálne.

Aj napriek úspechu mesta v dosiahnutí energetickej samostatnosti prednostka MsÚ zdôrazňuje potrebu podpory zo strany štátu: „Od nášho členstva v pracovnej skupine Únie miest Slovenska očakávame nielen koordinovaný postup, výmenu skúseností a zdieľanie opatrení, ale aj asistenciu štátu pri povolení zdroja na výrobu elektriny a jeho následné pripojenie do distribučných sietí.“

Trnava preukazuje, že vývoj a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie môžu mať výrazný a pozitívny vplyv na udržateľnosť a energetickú efektívnosť mesta. Mesto sa stáva príkladom pre ďalšie obce a mestá ukazujúc, že cesta k udržateľnej budúcnosti sa môže začať už na strechách základných škôl.


Na tento projekt mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Európsky fond regionálneho rozvoja, prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

23.1.2024 14:21

Komentárov: 0