Mesto Trnava

Mesto Trnava obnoví prevádzku materských škôl a klubov pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať doma

Rodičom a iným zákonným zástupcom detí, ktorí nemôžu v čase prísnych protiepidemiologických opatrení vykonávať svoju prácu doma, veľmi komplikujú situáciu zatvorené školy a školské zariadenia. Mesto Trnava sa preto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo od 15. februára 2021 obnoviť výchovno-vzdelávací proces v materských školách a činnosť školských detských klubov. Otvorené budú len pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju v domácnosti.

„Chceme pomôcť rodičom, ktorí spadajú do týchto dvoch kategórií. V školách sme už začali zisťovať, koľkí z nich majú záujem o umiestnenie dieťaťa,“ hovorí vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.
Po vyhodnotení miery záujmu sa môže stať, že z ekonomických dôvodov budú viaceré materské školy, patriace pod základné školy, spojené do jednej prevádzky. Z rovnakých dôvodov tam môžu byť presunuté aj školské detské kluby.

Rodičia, ktorí chcú v materskej škole alebo školskom klube umiestniť svoje dieťa, musia odovzdať škole čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenie o nutnosti vykonávania práce na pracovisku. Pri vstupe do školy sa podľa Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením, že spadajú do výnimiek uvedených v tejto vyhláške.

„Mrzí nás, že musíme byrokraticky zaťažovať pracujúcich rodičov v zložitej situácii, ale tento postup je nevyhnutný pre ochranu zdravia a prevenciu nekontrolovaného šírenia koronavírusu. Všetkým ďakujeme za toleranciu a porozumenie,“ doplnil Michal Špernoga.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje jej vykonávanie v domácnosti

*Aktualizované 13. februára 2021:

Na základe zisteného záujmu zo strany zákonných zástupcov budú od pondelka 15. februára 2021 v prevádzke nasledovné materské školy:

 • Materská škola, V jame 27
 • Materská škola, Teodora Tekela 1
 • Materská škola, Hodžova 40
 • Materská škola, Vajanského 3
 • Materská škola, Ludvika van Beethovena 16
 • Materská škola, Vančurova 38
 • Materská škola, Spartakovská 10
 • Materská škola, Narcisová 2
 • Materská škola, Spartakovská 6
 • Materská škola, Ivana Krasku 29
 • Materská škola, Maxima Gorkého 21
 • Materská škola, Limbová 4
 • Materská škola, Okružná 19
 • Materská škola, Andreja Kubinu 34
 • Materská škola, Kornela Mahra 9
 • Materská škola, Murgašova 13

Do materských škôl nahlásili rodičia dohromady 356 detí, ktoré budú v šestnástich materských školách rozdelené medzi tridsaťtri skupín .

Školský klub detí bude k dispozícii vo všetkých deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Navštevovať ho bude 102 žiakov rozdelených na dvadsaťdva skupín. Pre žiakov v ŠKD bude zabezpečená účasť na dištančnom vzdelávaní.

11.2.2021 16:57

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?