Mesto Trnava

Obnova Námestia SNP sa môže začať až po náročnej rekonštrukcii pamätníka Víťazstvo

Revitalizácia Námestia SNP, ktorou chcela mestská samospráva nadviazať na Univerzitný parčík, obnovenú pešiu zónu s predĺžením na Hviezdoslavovu ulicu a revitalizáciu parku medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou, sa oneskorí. Prioritou bude finančne aj technicky náročná rekonštrukcia pamätníka Víťazstvo, ktorý je zo statického hľadiska takmer v havarijnom stave. Ministerstvo obrany Ruskej federácie vyjadrilo prianie, aby pamätník ostal na svojom mieste a deklarovalo ochotu prevziať veľkú časť finančných nákladov spojených s jeho rekonštrukciou na svoje plecia.

V projektovej dokumentácii revitalizácie Námestia SNP sa pôvodne o premiestnení tohto pamätníka neuvažovalo. Pri prieskume prekrytia Trnávky však vysvitlo, že súsošie leží práve v jej bývalom koryte a sčasti aj na storočnom premostení, kde sa nedá počítať s potrebnou únosnosťou podložia. Pamätník je preto viditeľne naklonený a hocikedy môže dôjsť k popraskaniu kamenného obkladu.

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia pamätníka na tomto mieste by bola po technickej stránke mimoriadne náročná a projekt obnovy námestia by neúnosne predražila, mestská samospráva navrhla jeho premiestnenie na iné dôstojné miesto. Na tento účel bola navrhnutá Študentská ulica, ktorá je dielom významného architekta Iva Beneša a už v čase jej vzniku sa tam uvažovalo o umiestnení sochárskeho diela.

Podľa zákona o vojnových hroboch, ktorý sa dotýka aj pietnych miest pripomínajúcich vojnové udalosti, však nie je možné zrušiť, prestavať ani presunúť hroby či pamätníky bez písomného súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň sa naň vzťahuje bilaterálna rusko-slovenská dohoda o vojnových hroboch. Paralelne s dokončovaním projektovej dokumentácie sa preto uskutočnili aj rokovania so zástupcami ministerstva vnútra a ruskej ambasády, ktorí sprvoti mali pochopenie pre presun súsošia aj jeho dôvody. Zástupcovia Ministerstva obrany Ruskej federácie však neskôr prejavili obavy z citlivosti tohto problému.

 „Pre nich bolo prijateľnejšie rokovať o tom, že pamätník ostane na pôvodnom mieste a ruská strana by prevzala veľkú časť finančných záväzkov spojených s rekonštrukciou na svoje plecia. Momentálne sme teda v situácii, že budeme musieť opätovne rokovať s projektantom o prepracovaní projektovej dokumentácie a hneď ako budeme mať orientačne vyčíslené náklady na samotnú rekonštrukciu pamätníka, prostredníctvom ministerstva vnútra posunieme túto informáciu ruskej strane, ktorá bude zabezpečovať finančné prostriedky,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomáš Guniš.


Pracovná verzia vizualizácie budúceho vzhľadu námestia z rozpracovaného návrhu obnovy Námestia SNP v Trnave, v ktorom sa ešte počítalo s premiestnením pamätníka Víťazstvo. Do návrhu je začlenená aj prezentácia Dolnej brány mestského opevnenia. (Ateliér DV).

Pamätník Víťazstvo bol v roku 1959 inštalovaný v priestore, kde stála pôvodne socha Milana Rastislava Štefánika od zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka. Projekt obnovy, ktorý po zistení statických problémov pamätníka už počítal s jeho premiestnením, mal námestiu v plnej miere prinavrátiť pôvodný vzhľad v štýle ranej moderny a vytvoriť plynulé prepojenie s už zrekonštruovanou časťou parku, náznakovou prezentáciou znovu objavenej Dolnej brány stredovekého mestského opevnenia, Hlavnou ulicou a historickým centrom mesta.
Socha Štefánika, ktorá bola štyrikrát premiestnená, sa mala vrátiť na pôvodné miesto, kde bola v roku 1924 slávnostne odhalená. Na svoje miesto by sa potom mohli vrátiť aj kópie sôch Panny Márie a sv. Jozefa, ktoré zdobili voľakedajší barokový most cez Trnávku približne tam, kde stojí socha Štefánika v súčasnosti. Riečku mala pripomínať aj líniová fontána v šírke jej bývalého toku a rovnaké mostné zábradlie ako pri Knižnici Juraja Fándlyho.


Situačný náčrt budúceho umiestnenia sochy Milana Rastislava Štefánika od významného architekta Jozefa Mareka, autora návrhu Evanjelického kostola v Trnave, tiež slúžil ako jeden z podkladov pri príprave projektu revitalizácie Námestia SNP. 

Mesto Trnava však rešpektuje názor ruskej strany a súsošie Víťazstvo ostane na svojom terajšom mieste. Plány obnovy sa preto musia v mnohých ohľadoch zmeniť. Časový horizont rekonštrukcie Námestia SNP bude závisieť aj od toho, či sa zmeny v projekte budú môcť uskutočniť v rámci pôvodnej zmluvy, alebo bude nutné hľadať finančné prostriedky na novú projektovú dokumentáciu.

Nahrávka: vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomáš Guniš o aktuálnom vývoji situácie

25.1.2019 8:48

Komentárov: 0