Mesto Trnava

Obnovený Ružový park má slúžiť nielen nám, ale aj ďalšej generácii Trnavčanov

Ružový park sa čoskoro zmení na multifunkčnú oddychovú zónu, spájajúcu tradície a historickú zástavbu so súčasnými požiadavkami na optimálne využitie územia a jeho prírodných daností. Priestor, ktorý Trnavčania radi navštevovali už v 19. storočí, bude obnovený, aby mohol slúžiť ďalšie desiatky rokov aj našim deťom a vnúčatám. Realizácia projektu sa má začať na budúci rok.

Ružový park v Trnave dlho prežíval bez výhľadu do budúcnosti. Ruže, ktorým vďačil za svoje meno, boli pre zlý stav koncom 20. storočia odstránené. Mestská samospráva síce vysadila v roku 2010 v parku tisícku nových ruží, ale zelenú pre celkovú rekonštrukciu tohto priestoru dostala až v roku 2016, keď sa uskutočnila verejná anonymná urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž Obnova Ružového parku v Trnave.
Zadaním tejto súťaže bolo navrhnúť nový oddychový park s využitím prelínania stavebných slohov, kde estetická stránka jednotlivých častí úzko súvisí s ich funkcionalitou. Súčasťou požiadaviek samosprávy bolo aj opätovné sprírodnenie toku Trnávky, ktorá v súčasnej zregulovanej podobe pripomína viac stoku než rieku, a jej atraktívne začlenenie do relaxačnej zóny. Najlepší návrh zo súťaže bol ešte v niektorých aspektoch upravený podľa požiadaviek hodnotiacej komisie architektonickej súťaže.
Z hľadiska funkčnosti bude mať nový park päť častí: Streleckú ulicu, záhradu pri Emmerovej vile (dnešnom sídle Kalokagatie – Centra voľného času), samotný Ružový park, cyklotrasu a koryto Trnávky.
Streleckú ulicu s historizujúcim mobiliárom a pôvodnou dlažbou zo žulových kociek čakajú len malé zmeny: Osvetlenie sa presunie na stranu lavičiek, trávnik pod alejou brestovcov bude zregenerovaný a na mieste priľahlých trávnatých plôch vzniknú pôdopokryvné záhony.
Záhrada pri Emmerovej vile si zachová formálny charakter symetrickej barokovej záhrady pozostávajúcej z trávnatého parteru a parkových chodníkov, ktoré sa križujú v centre s kruhovou fontánou a osvetlením. Trávnatý parter a chodníky budú lemované strihaným živým plotom z tisu a nízkymi svietidlami.
Hlavnú kompozičnú os samotného Ružového parku bude tvoriť promenáda z Rázusovej ulice k Emmerovej vile, prechádzajúca vodnou kaskádou, pokračujúca moderným stvárnením tradičného ružového záhona až po fontánu pozostávajúcu zo šachovnicovo usporiadaných vodných trysiek. Pozadie vytvorí trvalkový záhon so živým plotom a priehľad na Emmerovu vilu. Trvalkové záhony budú lemovať aj okraje promenády s odpočívadlami a pergolami zdobenými kolekciou popínavých ruží. Na svahu s výhľadom na promenádu budú zakomponované lavice z bielej žuly. Večernú atmosféru dotvorí osvetlenie komponované samostatne k vodným prvkom i jednotlivým prvkom architektúry.
Voľný prírodný charakter s náznakom impresionizmu bude mať lúka s drevenými lavicami v tieni stromov a trvalkovými záhonmi s množstvom zvlnených okrasných tráv, spájajúca jednotlivé časti parku do harmonického celku. Impresie pocitovo aj vizuálne dotvoria hmlové trysky spájajúce parkovú plochu s ružovou promenádou a schodmi s výhľadom na riečku.
Smerom k parkovisku na Kollárovej ulici uzatvorí park vyhliadková plocha s kvitnúcim lúčnym porastom a jednotlivými drevinami, ktorú dotvoria lavičky s pergolami, zatienené popínavými rastlinami. Pri vstupe nebudú chýbať stojany na bicykle a informačná tabuľa.
Východnou hranicou parku približne po trase niekdajšieho ramena Trnávky bude prechádzať cyklistický chodník lemovaný stromoradím kvitnúcich listnatých stromov a živým plotom. V časti, kde sa od neho oddelí chodník pre peších, vznikne plocha s okrasnými trávami, trvalkami a cibuľovinami.
Trnávka, ktorá v súčasnosti nie je pre návštevníkov atraktívna, prejde veľkou premenou a stane sa dominantným prvkom parku. Projekt počíta s perspektívnym zlepšením kvality vody, zregulované brehy pripomínajúce kanál budú opticky pozmenené. Aby riečka vyzerala čo najprirodzenejšie, brehy budú vysadené vlhkomilnými rastlinami pripomínajúcimi pôvodnú vegetáciu pri vodných tokoch. Úpravy Trnávku nielen skrášlia, ale aj zrýchlia jej prietok, čo prispeje k okysličovaniu vody a odplavovaniu nežiaducich usadenín. Bližšie k vode sa návštevníci parku dostanú po žulových schodoch s drevenými plochami určenými na posedenie. Schody budú po celej šírke podsvietené, osvetlená bude aj brehová vegetácia, aby v nej hra svetla v nočných hodinách dokresľovala dojem zvlnenej vodnej hladiny. Riečka bude lemovaná zábradlím a dve lávky umožnia priechod aj na jej druhý breh. Vodný tok bude popri najfrekventovanejšej pešej trase lemovať aj jedno z dvoch hlavných stromoradí – z agátov bez tŕnia. Projekt počíta s automatickým závlahovým systémom z vlastnej studne a v rámci opatrení na zmierňovanie zmeny klímy aj so zadržiavaním zrážkovej vody.
Vďaka dobrej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sa prostredníctvom novej lávky cez Trnávku stane súčasťou tohto priestoru aj záhrada Knižnice Juraja Fándlyho.   
Obnovený Ružový park má slúžiť nielen súčasníkom, ale aj ďalším generáciám Trnavčanov. Aby v blízkej budúcnosti neboli nutné radikálne zásahy do výsadby, z parku musia byť odstránené stromy so zlým zdravotným stavom a krátkodobou perspektívou prežitia. Niektorých občanov pobúril úradný oznam Mesta Trnavy o konaní na povolenie výrubu vyššieho počtu stromov v Ružovom parku. Šlo však len o bežný úradný postup, v čase zverejňovania oznamov tohto typu ešte nie je rozhodnuté o skutočnom počte nutných výrubov. K výrubu drevín prebieha v súčasnosti správne konanie, v rámci ktorého sa v júni uskutočnilo na území parku miestne zisťovanie. Už dnes je isté, že povolenie na výrub sa bude týkať nižšieho počtu drevín, presný údaj však vyplynie až z vydaného rozhodnutia.


Hlavnú kompozičnú os Ružového parku bude tvoriť promenáda z Rázusovej ulice k Emmerovej vile, prechádzajúca vodnou kaskádou


Na promenáde nebude chýbať tradičný ružový záhon v modernom stvárnení. Okraje promenády s odpočívadlami a pergolami zdobenými kolekciou popínavých ruží budú lemovať trvalkové záhony


Priestor pri Emmerovej vile si zachová formálny charakter symetrickej barokovej záhrady


Voľný prírodný charakter bude mať lúka s drevenými lavicami v tieni stromov a trvalkovými záhonmi


Približne po trase niekdajšieho ramena Trnávky bude prechádzať cyklistický chodník lemovaný stromoradím kvitnúcich listnatých stromov a živým plotom. V časti, kde sa od neho oddelí chodník pre peších, vznikne plocha s okrasnými trávami, trvalkami a cibuľovinami


Aby riečka vyzerala čo najprirodzenejšie, brehy budú vysadené vlhkomilnými rastlinami pripomínajúcimi pôvodnú vegetáciu pri vodných tokoch

 


 

Lokalita

GPS:
N 48.37359635945419 / E 17.58820563809809

18.7.2018 18:19

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte