Mesto Trnava

Pedagogičky trnavskej materskej školy sa vzdelávajú v spolupráci s Dánskom

Základná škola s materskou školou, Ulica K. Mahra 11, Trnava – elokované pracoviská materských škôl na Ulici K. Mahra 9 a Čajkovského ulici 28, začala realizačnú fázu projektu Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe (REFEE), ktorého nositeľom je VIA University College, Aarhus, Dánsko.

Projekt REFEE vznikol v Dánsku, ktoré ho ponúklo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstvo s realizáciou projektu oslovilo Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) ako akademické pracovisko, ktoré úzko spolupracuje so spomínanými materskými školami a svojimi výstupmi môže obohatiť diskurz predškolského vzdelávania v celoslovenskom meradle. Partnerom je okrem VIA University College a PdF TU aj Mesto Trnava, ktoré je zriaďovateľom materských škôl. Cieľom projektu je implementovať prvky dánskeho predškolského vzdelávania (takisto v gescii samosprávy) v slovenských podmienkach. Realizačná fáza projektu začala návštevou učiteliek a vedenia spomínanej základnej a materskej školy a vybraných členov katedry školskej pedagogiky v Dánsku v auguste tohto roku. Absolvovali školenia a stretnutia na VIA University College, no navštívili aj inštitúcie predškolského vzdelávania a zúčastnili sa v nich výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďalším krokom bola úvodná konferencia projektu REFEE, ktorá sa konala 18. septembra 2019 v priestoroch mestského zastupiteľstva na radnici v Trnave. Na konferencii sa okrem učiteliek a riaditeliek materských škôl zúčastnili aj odborníci profesijných a neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním v ranom detstve, zástupcovia relevantných štátnych inštitúcií a orgánov, ale aj hostia z akademického prostredia. Účastníci sa oboznámili s projektom REFEE komplexnejšie a odzneli tu aj referáty s poznatkami z odbornej stáže absolvovanej v Dánsku. Účastníkov privítala viceprimátorka Eva Nemčovská, zazneli aj príhovory dekanky PdF TU v Trnave Viery Peterkovej a riaditeľky ZŠ s MŠ K. Mahra v Trnave Lei Vretenárovej. Projekt REFEE ako príležitosť k inšpirovaniu predškolského vzdelávania na Slovensku predstavil Claus Beyer Iversen, projektový manažér VIA z Dánska. Národné špecifiká dánskeho vzdelávania predostrela publiku Karin Hambálková, zástupkyňa riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ K. Mahra.


Prezentácia projektu

Ako uviedla vo svojej prezentácii, základné zásady dánskej filozofie materských škôl vychádzajú z myšlienok a teórií Fridricha Froebela a Marie Montessori s prispôsobením škandinávskej kultúre. Rozdiel so slovenským predškolským curriculom je v tom, že poskytovanie dennej starostlivosti o predškolské deti sa považuje skôr za sociálnu záležitosť než za výchovno-vzdelávaciu. Ako hovorí Karin Hambálková: „Severská tradícia uplatňuje prístup sociálneho vzdelávania, ktorý zdôrazňuje hru, vzťahy a život v prírode, a predpokladá, že vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom účasti detí na sociálnej interakcii a procesoch. Podľa dánskych tradícií a aj presvedčenia sú voľná hra, praktické a estetické činnosti najdôležitejšie zo všetkých aktivít pre deti, pretože prostredníctvom nich sa komplexne rozvíja reč a predstavivosť, ako aj spoločenské a komunikačné zručnosti.“ Z toho vyplýva aj jednoduchšie zaradenie detí imigrantov do spoločnosti, pretože deti sú s podporou vychovávateľov (nie učiteľov, ako je to u nás) a ich asistentov vedené k vzájomnej spolupráci, pomoci, interakcii.

Projekt potrvá do 31. júna 2022. Počas tohto obdobia každý mesiac na štyri dni navštívia lektori z Dánska materskú školu K. Mahra, aby sa oboznámili s naším predškolským vzdelávaním a priniesli svoje skúsenosti. Trnavu už v rámci toho navštívil napr. aj dánsky interiérový dizajnér, ktorý hovoril o tom, ako vytvárať v škôlkach prostredie, ktoré podporuje princípy vzájomnej spolupráce a rešpektu. Do ukončenia projektu sa každý polrok budú konať hodnotiace stretnutia týkajúce sa vzájomného spoznávania pedagogických tradícií. Aj keď nie je možné preniesť všetky dánske prvky do nášho prostredia, princípy rešpektujúce osobnosť dieťaťa môžu byť v budúcnosti aj u nás prínosom.
 


Prijatie na Univerzite VIA

17.10.2019 18:41

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?