Mesto Trnava

Rozvíjame Zdravé mesto Trnava

Zdravé mesto Trnava nie je iba názov kancelárie na mestskom úrade, ktorá organizuje rôzne podujatia zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu chorôb, ale súhrn rozličných aktivít smerujúcich k zlepšeniu života v našom meste.
Orientujeme sa na udržateľnosť a vytváranie procesov, ktoré priaznivo ovplyvnia kvalitu života nielen súčasných obyvateľov mesta, ale aj ďalších generácií. Vzorom je pri tom pre nás predovšetkým české Zdravé mesto Litoměřice, s ktorým sme v posledných mesiacoch nadviazali intenzívnu spoluprácu.

Začiatkom decembra sa v Prahe konala konferencia Národnej siete Zdravých miest ČR s názvom Udržateľné mesto. Zúčastnili sa jej aj prednostka Mestského úradu v Trnave Ivana MudrikováRegina Hulmanová z Kancelárie Zdravé mesto Trnava, aby načerpali inšpiráciu z praxe miest a regiónov v súvislosti s kvalitou úradov, zapájaním verejnosti, plánovaním a riadením či s medzinárodnou spoluprácou.

Súčasťou konferencie bolo udeľovanie ocenení „najudržateľnejším“ českým mestám. Zdravé mestá Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky opätovne potvrdili svoje kvality a ich zástupcovia predstavili svoje osvedčené postupy i výzvy, ktoré pred nimi stoja. Na programe dňa boli témy ako otvorenosť úradu, smart city, participatívne plánovanie, urbanizmus, udržateľné finančné, strategické a procesné riadenie, obnoviteľné zdroje a úspory, adaptácia na klimatické zmeny, inovácie a zaujímavé technické riešenia, osvetové akcie na podporu zdravia, zapojenie mládeže a detí a mnohé ďalšie.

Zaujímavosťou je, že konferencia bola zorganizovaná v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti, ktoré Národná sieť Zdravých miest ČR v rámci svojich aktivít uplatňuje. Na podujatí bol k dispozícii stánok s Fair trade produktami, kytice a výzdoba sály pochádzali z chránenej dielne a dôraz bol kladený aj na vyčíslenie a kompenzáciu uhlíkovej stopy konferencie.

Počas pracovnej cesty navštívili zástupkyne Mesta Trnavy aj české Ministerstvo životného prostredia a Českú informačnú agentúru životného prostredia (CENIA), kde sa venovali kritériám hodnotenia Miestnej agendy 21 a Metodike hodnotenia udržateľných miest v ČR. Ich cieľom je zlepšovanie služieb verejnej správy vrátane plánovania a rozhodovania v spolupráci so širokou verejnosťou,  neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, podnikateľmi či školskými alebo zdravotníckymi zariadeniami a pod.

Medzinárodný projekt Zdravé mesto iniciovala v roku 1988 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a k jeho realizácii prizvala najvýznamnejšie európske metropoly. V súčasnosti má táto iniciatíva viac než 1 400 členov vo vyše 30 krajinách Európy.

Zdravé mesto Trnava je m(i)estom, kde rád žijem.

19.12.2016 19:19

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová