Mesto Trnava

Trnava chce pripraviť adaptačnú stratégiu proti dopadom zmeny klímy

Mesto Trnava a Karpatský rozvojový inštitút dnes pri príležitosti začiatku spoločného projektu Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia, podpísali Zmluvu o partnerskej spolupráci. Stretnutie v Trnave pokračuje úvodným odborno-motivačným seminárom s rovnakým názvom, ktorého cieľom je priniesť najnovšie poznatky a otvoriť diskusiu o tom, ako sa zmena klímy dotýka Trnavy a jej okolia, ako sa dá novo vznikajúcej situácii čeliť, a iniciovať vznik partnerstva v tejto oblasti. 
Dopady klimatickej zmeny zohrávajú významnú rolu v ďalšom rozvoji každého územia. Samospráva mesta Trnavy s projektovým partnerom Karpatským rozvojovým inštitútom si uvedomujú potrebu systémových krokov pre zvýšenie odolnosti miest nielen v rozhodovacom a plánovacom procese a realizácii primeraných opatrení, ale aj v oblasti spolupráce samosprávy mesta s inštitúciami, ktoré pôsobia na území mesta, sú ovplyvnené dopadmi zmeny klímy na sociálnu a ekonomickú situáciu alebo ju môžu ovplyvniť.


Ing. Vladimír Butko a RNDr. Andrej Šteiner, PhD. podpisujú Zmluvu o partnerskej spolupráci

Primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko hovorí: „V oblasti zmeny klímy a zmierňovania jej negatívnych dopadov na kvalitu života a stav životného prostredia má už mesto Trnava čiastočné skúsenosti, na ktorých bude ďalej stavať v tomto projekte. Jedná sa napr. o účasť v takých projektoch, ako napr. UrbEco/Udržateľný rozvoj miest, Hlavné mestá biodiverzity (v spolupráci s REC Slovensko), CircUse – manažment územného využitia pôdy s podporou programu Centrálna Európa. Na cielenú a systémovú podporu vytvorilo mesto vo svojom rozpočte samostatný program Životné prostredie. Jeho prostredníctvom bola doposiaľ v meste zrealizovaná rozsiahla výsadba stromov a ostatnej zelene a počíta sa, že adaptačná stratégia na dopady zmeny klímy sa stane jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Ako konštatuje RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu (KRI), ktorý je odborným lídrom projektu: „Na Slovensku veľmi chýbajú praktické príklady ako sa na danú situáciu pripraviť či reagovať. Sme veľmi radi, že sme boli oslovení svojím partnerom, samosprávou mesta Trnava, ktorá si uvedomuje potrebu spoločných systémových krokov pre začlenenie adaptácie na dopady zmeny klímy do spravovania svojho územia, s dôrazom na potrebu vytvárať podmienky a nástroje pre zapájanie širokej verejnosti do tohto procesu.

Projekt je zameraný na zvýšenie pripravenosti miest reagovať na dopady zmeny klímy a adaptovať sa na ne tak v plánovacích ako aj každodenných činnostiach. Projektové aktivity sa sústredia na:

  • komplexný proces adaptácie sa na dopady zmeny klímy v meste Trnava – cez proces mobilizácie verejnosti, vytvorenie mestských partnerských a odborných štruktúr, vypracovanie Adaptačnej stratégie až po realizáciu konkrétnych spoločných mestských a individuálnych občianskych opatrení, ako inšpirácie pre ďalšie mestá na Slovensku;
  • vypracovanie a presadzovanie návrhov na zlepšenie prostredia daného národným strategicko-legislatívno-finančným rámcom, umožňujúcim mestám byť aktívnejší pri adaptácii na dopady zmeny klímy;
  • poskytovanie podpory a poradenstva v procese adaptácie na dopady zmeny klímy v mestskom prostredí na Slovensku odborným centrom a odbornou sieťou špecializovanou na tento proces.

Projekt bol finančne podporený v rámci 2. výzvy Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý spravuje nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou, vo výške 151 645 EUR, so spolufinancovaním KRI 12 469 EUR a mesta Trnava 4 380 EUR, spolu v celkovej výške 168 494 EUR. Projekt začal 1.4.2013 a bude prebiehať najbližších 23 mesiacov do 28.2.2015.

Prezentácie zo seminára:

Foto: Jana Gmitterová

25.4.2013 13:43

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová