Mesto Trnava

Trnavčania už vytriedili vyše 214 ton kuchynského odpadu, nádoby naň pribúdajú aj v ďalších lokalitách

Hnedé nádoby na biologický odpad už budú mať Trnavčania k dispozícii aj na Hospodárskej, Študentskej, F. Urbánka, J. Sambucusa, A. Hlinku, Hlavnej a Orolskej. Obyvatelia týchto ulíc teraz tiež môžu dôsledným separovaním kuchynských zvyškov prispieť k zníženiu objemu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke a splneniu záväzku Slovenska znížiť do roku 2035 jeho objem na desať percent. A pokiaľ ide o recykláciu a ďalšie využitie separovaného odpadu, mali by sme už do roku 2025 docieliť množstvo 65 percent. Aj keď ešte nie sú hnedé kontajnery v celom meste, Trnavčanom sa darí zatiaľ dobre, od začiatku tohto roka do konca mája vyseparovali 214,3 t kuchynského bioodpadu. 

Práve bioodpad, ktorý je zdrojom emisií metánu a môže aj kontaminovať spodné vody, tvoril na Slovensku v roku 2019 takmer päťdesiat percent komunálneho odpadu na skládkach. Z toho vyplýva, že jeho separovaním a opätovným využitím vo forme bioplynu alebo kompostu môžeme zmenšovať aj zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré sa podieľajú na súčasnej klimatickej kríze a znižovať ekologický dlh voči našej planéte, na ktorý v tomto roku žijeme už od 13. mája.
Pre ľudí, ktorých informácie tohto druhu a záväzky voči Európskej únii nezaujímajú, môže byť motivujúca možnosť výhľadovo znížiť separovaním výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady z ich domácností. Od júna tohto roku spúšťa FCC Slovensko v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO nové riešenie na sledovanie naplnenia kontajnerov a hmotnosti odpadu, ktoré okrem iného umožní prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie občanom sledovať údaje o množstve odpadu z ich rodinných domov a následne platiť len za také množstvo, ktoré reálne vyprodukujú. O prípadnej možnosti zavedenia tohto riešenia v našom meste budeme občanov včas informovať.
Napriek tomu, že miera separovania na Slovensku rastie, celkový objem komunálneho odpadu na skládkach sa zvyšuje. Namieste je preto aj predchádzanie vzniku odpadu, v ktorom môže byť aktívny každý z nás. 

4.6.2021 15:32

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?