Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 31.12.2017

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2017:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2017 (k 31.12.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 64 167
      897
 
 
      738
      606
      974
    1307
     -201Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov. 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2017 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (68%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 41% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
mimo SR
Hlohovec
Galanta
Bratislava (I - V)
Piešťany
Pezinok
Senica
TT
 
HC
GA
BA
PN
PK
SE
185
30
27
17
17
12
11
9
215
41
26
23
21
13
10
8
400
71
53
40
38
25
21
17
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2017 podľa okresov
 
 

V roku 2017 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (85%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 59% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
mimo SR
Pezinok
Senec
Hlohovec
Galanta
Piešťany
TT
BA
 
PK
SC
HC
GA
PN
373
50
21
22
15
19
17
16
405
49
34
22
25
17
18
11
778
99
55
44
40
36
35
27

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2017 podľa okresov

 

Údaje k 31.12.2017 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2018

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?