Mesto Trnava

Programové obdobie 2021 - 2027

V rámci východiskového návrhu priorít  SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, Slovensko ako členský štát EÚ definovalo päť jasných cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Mesto Trnava v súčasnosti realizuje aktivity v súvislosti s prebiehajúcou prípravou programového obdobia 2021 – 2027:

 • Príprava Integrovanej územnej stratégie, ktorej súčasťou je Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“) ako nástroj na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. Je spoločnou stratégiou územia UMR.
 • Definovanie územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) tvorené územím jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov.
  V rámci tohto procesu bolo vypracované a následne podpísané Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie mestského rozvoja Trnava.
 • Spracovanie projektových zámerov UMR Trnava, tvoriace súčasť IÚS UMR.
 • Kreovanie Kooperačnej rady UMR Trnava.


Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava na roky 2022-2027 s výhľadom do roku 2030“ 


Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava na roky 2022-2027 s výhľadom do roku 2030


Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja TrnavaÚzemie udržateľného mestského rozvoja „Trnava“:

Trnava, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Jaslovské Bohunice, Hrnčiarovce nad Parnou, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zeleneč.

 


 

PROJEKT IROP: Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1


   Podpora administratívnych kapacít UMR - Trnava 1 

  Informácie o projekte