Mesto Trnava

Programové obdobie 2021 - 2027

V rámci východiskového návrhu priorít  SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, Slovensko ako členský štát EÚ definovalo päť jasných cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Mesto Trnava v súčasnosti realizuje aktivity v súvislosti s prebiehajúcou prípravou programového obdobia 2021 – 2027:

 • Príprava Integrovanej územnej stratégie, ktorej súčasťou je Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“) ako nástroj na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. Je spoločnou stratégiou územia UMR.
 • Definovanie územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) tvorené územím jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov.
  V rámci tohto procesu bolo vypracované a následne podpísané Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie mestského rozvoja Trnava.
 • Spracovanie projektových zámerov UMR Trnava, tvoriace súčasť IÚS UMR.
 • Kreovanie Kooperačnej rady UMR Trnava.Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja TrnavaÚzemie udržateľného mestského rozvoja „Trnava“:

Trnava, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Jaslovské Bohunice, Hrnčiarovce nad Parnou, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zeleneč.

 Vstupná správa pre spracovanie IUS pre UMR mesto Trnava


PROJEKT IROP: Podpora administratívnych kapacít UMR Trnava - 1


   Podpora administratívnych kapacít UMR - Trnava 1 

  Informácie o projekte