Mesto Trnava

Do 31. januára máte možnosť pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy

Odbor sociálny Mestského úradu v Trnave predstavuje po pätnástich mesiacoch príprav živý dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 orientovaný na ľudí, ktorí sociálnu pomoc v rôznych podobách potrebujú, alebo ju aj môžu poskytnúť. Verejne bude prerokovaný 26. januára 2017 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trnave na radnici.
Pripomienky k nemu môžu občania posielať do 31. januára 2017 na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk. Na verejné prerokovanie je pozvaný každý, koho sa táto problematika týka a má potrebu sa ku komplexnosti dokumentu vyjadriť.

Stiahnite si návrh Komunitného plánu sociálnych služieb pre Trnavu a prílohy.

KPSS bude po zapracovaní pripomienok verejnosti pripravený na prerokovanie mestským zastupiteľstvom vo februári 2017. Ak ho poslanci schvália, bude nasledovať tzv. implementačná fáza, t. j. uvádzanie jednotlivých prvkov do praxe.

Požiadavka na vytvorenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 vznikla na základe potreby koordinácie rôznych druhov pomoci, ktoré spolu súvisia, tak aby boli účinné a zahŕňali čo najširšie možnosti sociálnej starostlivosti. Po ročnom procese príprav, analýzy a rozvoja stratégií ide stále o otvorený dokument, ktorý je možné dopĺňať a revidovať na základe konkrétnych skúseností a požiadaviek z praxe. Už v decembri 2016 sa konala prezentácia jeho spracovania a prerokovanie jeho návrhu s komisiami Mestského zastupiteľstva  mesta Trnava. Do 13. januára 2017 sa mohli k návrhu vyjadriť a svoje pripomienky predkladať členovia odborných pracovných skupín, ktorí v uplynulých mesiacoch participovali na tvorbe dokumentu.

V dokumente sú vyšpecifikované základné termíny a metódy riešenia. Hlavná je vízia rozvoja sociálnych služieb, ktoré majú postupne zasiahnuť všetky dotknuté cieľové skupiny: prvou sú deti, mládež, rodina, druhou osoby so zdravotným postihnutím či znevýhodnením, treťou seniori, potom sú to osoby v ťažkých životných situáciách (napr. bez domova či ohrozené stratou domova), piata zahŕňa komunitný rozvoj, teda väčší dôraz na participáciu spoločenstva, dobrovoľníctvo, rodinnú či miestnu svojpomoc. Vo všetkých týchto oblastiach je navrhnutých spolu 17 priorít, 53 opatrení a momentálne 150 aktivít, ktoré navrhlo 25 spolupracujúcich subjektov. Sú medzi nimi verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, občianske a záujmové združenia, ale aj univerzity.

Implementácia Komunitného plánu sociálnych služieb a navrhnutých aktivít bude závislá od finančných a personálnych možností, ktoré môžu byť obmedzené. Dôležité však je, že tento dokument vznikol a zadefinoval víziu rozvoja sociálnych služieb na území Trnavy tak, aby boli napĺňané potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti.

18.1.2017 14:24

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?