Mesto Trnava

Mestské zastupiteľstvo schválilo kľúčový strategický dokument v oblasti dopravy

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 17. riadnom zasadnutí v utorok 2. novembra 2021 schválili kľúčový strategický dokument v oblasti dopravy, ktorým je Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM). Samospráva ho vypracovala v rámci projektu spolufinancovaného z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvojaštátneho rozpočtu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

PUM je v oblasti dopravy zásadným strategickým dokumentom, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj vyváženého a efektívneho dopravného systému a zabezpečiť mobilitu a prístup obyvateľov k službám a infraštruktúre v meste a jeho okolí. Jedným z kľúčových zámerov tohto plánu je aj podpora rozvoja udržateľnejších a ekologicky priaznivejších druhov dopravy, ako je cyklistická, pešiaverejná osobná doprava, a tým znížiť aj negatívne vplyvy dopravy na kvalitu života a životného prostredia v Trnave a okolí.

Potreba vypracovania tohto dokumentu reflektuje najmä na stále sa zvyšujúci počet obyvateľov žijúcich alebo dochádzajúcich do miest, čo predstavuje pre samosprávy výzvu plánovať dopravnú obsluhu a mobilitu novým a predovšetkým trvalo udržateľným spôsobom, ktorý umožní ekonomický sociálny rozvoj miest, podporí rastúce nároky na kvalitu života ich obyvateľov pri minimalizovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.

Schválením dokumentu sa Trnava pripojila k ďalším samosprávam, ktoré tento kľúčový nástroj na rozvoj dopravnej infraštruktúry už vypracovaný majú. Záujmovým územím trnavského plánu udržateľnej mobility je nielen samotné mesto, ale aj jeho mestská funkčná oblasť tvorená obcami Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč a Zvončín.

V porovnaní s „tradičnými“ dopravnými plánmi vypracovávanými v minulosti, ktoré sa na riešenie dopravných problémov častokrát zameriavali výstavbou a rozširovaním existujúcej infraštruktúry, plány udržateľnej mobility preferujú nový prístup zameraný nielen na kvalitu, efektivitu a komplexnosť samotného dopravného systému, ale aj na kvalitu životaverejného priestoru, na podporu verejnej osobnej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy a tiež na rozvoj „netradičných“ spôsobov dopravy, ako napríklad zdieľanie vozidiel.

Plán udržateľnej mobility mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti (PUM) si za celkovú víziu mobility až do roku 2050 stanovil nielen spomínaný trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti, kvality života, služieb a zvýšenie atraktivity ako pre návštevníkov, tak pre podnikateľov. Ako kľúčové oblasti zmien trnavský PUM definoval:

  • optimalizáciu a zlepšenie súčasného a efektívny rozvoj dopravného systému,
  • zvýšenie podielu udržateľných druhov dopravy, ako sú verejná osobná, cyklistická a  pešia doprava,
  • zvýšenie ochrany životného prostredia, napr. prostredníctvom zníženia intenzity automobilovej dopravy v centrálnej časti mesta, obmedzením nákladnej dopravy mimo nutných koridorov či postupnou ekologizáciou vozového parku prevádzkovateľov verejnej osobnej dopravy,
  • zvýšenie bezpečnosti všetkých druhov dopráv,
  • zníženie energetickej náročnosti dopravy jej efektívnym riadením a využívaním alternatívnych pohonov vozidiel i spomínaným zdieľaním vozidiel (carsharing a carpooling).

PUM, ktorého vypracovanie samospráva zabezpečila vďaka finančným prostriedkom Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastným finančným prostriedkom, je zároveň dôležitým predpokladom na získavanie grantov, dotácií a nenávratných finančných prostriedkov predovšetkým z EÚ fondov v súčasnom i budúcom programovom období 2021 – 2027, pretože vo svojej Návrhovej časti PUM konkretizuje opatrenia projekty, ktorých realizácia prispeje k dosiahnutiu celkovej vízie a vyššie spomenutých oblastí zmien.

Široká verejnosť môže nájsť všetky dôležité informácie o projekte aj vypracovanom Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia na web stránke mobilita.trnava.sk, kde sú v sekcii Dokumenty publikované aj jednotlivé časti tohto dokumentu.

Tento kľúčový dokument je zároveň zverejnený aj na webstránke mestasekcii Strategické dokumenty.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

11.11.2021 16:33

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová