Mesto Trnava

Samospráva sa aj naďalej angažuje v oblasti energetickej efektívnosti a adaptácie na zmenu klímy

S finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia mesto Trnava začalo realizáciu projektu Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava. Táto stratégia vytvorí rámec opatrení pre boj s klimatickými zmenami, napomôže zosúladiť rozvojové zámery samosprávy s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi, navrhne indikatívne a záväzné ciele pre jednotlivé oblasti a vyhodnotí očakávané dopady na ochranu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov v našom meste. Dôraz pri spracovaní nízkouhlíkovej stratégie bude kladený na návrh nízkouhlíkových opatrení najmä v oblasti podpory energetickej efektívnosti a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie s cieľom prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok v ovzduší.

Samospráva zároveň získala ďalší nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava, v rámci ktorého bude pre 52 verejných budov vo vlastníctve mesta vypracovaný účelový energetický audit v súlade s platnou legislatívou. Ide o dôležité objekty občianskej vybavenosti v oblasti školstva, sociálnych služieb, ako aj v oblasti kultúry, športu a zdravotníctva.

V predchádzajúcom období samospráva v týchto budovách realizovala viaceré investície do ich rekonštrukcie a modernizácie, aj s cieľom zefektívnenia spotreby a využívania energie a zníženia prevádzkových nákladov. Aby mohla samospráva naďalej pokračovať v realizácii takýchto opatrení, prijímať kvalifikované rozhodnutia, zabezpečiť k nim kvalitnú projektovú prípravu a následnú realizáciu, potrebuje disponovať aktuálnym a komplexným dokumentom, ktorý zhodnotí súčasný stav a navrhne nákladovo efektívne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Účelový energetický audit predstavuje práve takýto dokument a jeho vypracovanie pomôže samospráve ďalej plánovať a zabezpečovať rozvoj nielen v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti v sektore budov, ale v širšom kontexte aj ďalších oblastiach a funkciách, ktoré mesto pre svojich obyvateľov plní. 

O realizácii oboch projektov, ktoré sú spolufinancované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako aj z prostriedkov samosprávy vás budeme na stránke mesta určite informovať.

21.4.2021 9:33

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová