Mesto Trnava

Usmernenie pre predávajúcich na príležitostných trhoch v prípade, že sú držiteľmi preukazu ZŤP

Mesto Trnava obdržalo 15. februára 2016 od Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie list vo veci usmernenia pre časté porušovanie zákona zo strany predajcov s preukazom ZŤP počas konania Tradičného trnavského jarmoku 2015 a Vianočných trhov 2015.

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) predávajúcim v § 16 ods. 1 ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby s požadovanými náležitosťami  V KAŽDOM PRÍPADE (s výnimkou predávajúceho, ktorý predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny).

Nevydanie dokladu o kúpe výrobku je preto aj v prípade občanov s ťažkým zdravotným postihnutím porušením povinnosti predávajúceho v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, za ktoré Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru uloží pokutu.

Na občanov s ťažkým zdravotným postihnutím sa síce nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou, avšak napriek tomu sú povinní podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

  • obchodné meno a sídlo predávajúceho, príp. miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresa prevádzkarne (ambulantný predaj),
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil

 

  List vo veci usmernenia od SOI Trnava

25.2.2016 12:26

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?