Mesto Trnava

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave – VYHODNOTENIE

Mesto Trnava vyhlásilo dňa 16. decembra 2016 verejnú anonymnú kombinovanú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave.

Predmetom súťaže bol návrh krajinársko-architektonického riešenia obnovy parku Janka Kráľa v Trnave. Park Janka Kráľa sa nachádza v juhozápadnej časti katastrálneho územia Trnava, medzi železničnou traťou a obytným územím Prednádražie a Špíglsál.

Súťaže sa mohol zúčastniť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 a §4a Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie a spĺňa podmienky účasti podľa ods. 1, §32 Zákona č.343/2015 (Zákon o verejnom obstarávaní).

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko-architektonického riešenia.

Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa stane východiskom pre jeho obnovu. Mesto hľadalo pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych (dočasných) aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku.  

Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Z ôsmich doručených návrhov bolo hodnotených všetkých osem návrhov.

Porota zasadala na hodnotiacom zasadnutí 6. apríla 2017 v upravenom zložení : 

Riadni členovia poroty: Ing. Štefan Lančarič, PhD.,  Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. Jarmila Garaiová, Ing. Juraj Zvědělík – náhradník za Ing. Annu Dobruckú

Náhradníci poroty: Ing. arch. Bohuslav Pernecký

Experti poroty s poradným hlasom: Ing. arch. Tomáš Guniš,  JUDr. Peter Bročka, LL. M.,    Ing. Radomila Škodná

Predseda poroty: Ing. Štefan Lančarič, PhD.

Porota vybrala najlepšie návrhy, ktoré získali ocenenia podľa hodnotenia v zmysle kritérií súťažných podmienok. Porota udelila prvú, druhú a tretiu cenu, podľa poradia na základe celkového počtu pridelených bodov.

Ocenené návrhy porota určila nasledovne:

1. cena (6 000 €)

Návrh E,  Ing. Eugen Guldan, PhD. a kolektív

2. cena (3 600 €)

Návrh A,  riešiteľský kolektív KrajArch s.r.o., Galanta

3. cena (2 400 €)

Návrh F,  riešiteľský kolektív Flera s.r.o. Praha, Česká republika

 

Predstavujeme Vám všetky ocenené návrhy so základnou charakteristikou a komentárom poroty:

1. miesto (6 000 €): Návrh E

Riešiteľský kolektív: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková

Úryvok z textovej časti návrhu: Pri návrhu sme brali do úvahy bezpečnosť parku pre ľudí, jeho výrazný potenciál byť sociálno-spoločenským priestorom, návrhy od Trnavčanov a v neposlednom rade historicky daný vznik parku, ako zeleného pásu pri železničnom depe. Na to, aby bol park opäť bezpečným miestom pre ľudí, je nevyhnutná jeho rekonštrukcia, v rámci ktorej sme navrhli vytvorenie mikropriestorov vhodných nielen na presun, ale aj krátkodobý alebo dlhší pobyt s rôznymi funkciami určených všetkým vekovým kategóriám. Rešpektovali sme pôvodné hranice parku, park sme zmodernizovali, jasne sme vymedzili priestor pre rôznych návštevníkov (rodiny s deťmi, mládež, peší, cyklisti, bežci,...), ich trasy a pobytové priestory v niektorých častiach sledujú rovnakú líniu, v iných sa úplne rozchádzajú pre maximálny komfort, kolízie peších a cyklistov sú minimalizované.

Hodnotenie poroty: Návrh splnil podmienky obstarávateľa. Je veľmi vyrovnaný vo vyváženosti riešenia vo všetkých funkčných častiach parku. Dobre spracovaná reálnosť a realizovateľnosť riešenia. Koncepcia návrhu je pružná s bezkolízne riešenou cyklo-dopravou a dobre reaguje na napojenie pešej prevádzky parku.

Odporúčania poroty: Prehodnotiť návrh v prospech posilnenia nástupu predstaničného priestoru. Citlivé posilnenie vodných prvkov v území a posilnenie aleje popri hlavnom chodníku.

 

2. miesto (3 600 €): Návrh A

Riešiteľský kolektív: KrajArch s.r.o., Galanta – Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Dominika Šimorová, Ing. Eva Teplická

Úryvok z textovej časti návrhu: Návrh parku vychádza z historických súvislostí (stále prítomného genia loci pôvodného staničného parku), súčasnej funkcie izolačného pásu od železničnej trate a využitia ako líniový park, ktorý momentálne nedostatočne napĺňa potreby návštevníkov. Cieľom však nie je „industriálny dizajn“, ale príjemné, typicky parkové prostredie s množstvom zelene a kvalitného pobytového priestoru s jemne „historickým železničiarskym“ nádychom, navrhnuté však s ohľadom na potreby súčasného návštevníka a moderného mesta.

Hodnotenie poroty: Návrh reaguje na požiadavky zadania projektu. Rešpektuje súčasný kompozičný stav zelene. Pracuje s konfiguráciou terénu. Bezkonfliktné napojenie chodníkov a cyklochodníkov. Dobre spracovaná realizovateľnosť návrhu.

Odporúčania poroty: V predstaničnom priestore preriešiť umiestnenie „zelenej čakárne“ bližšie k výstupištiam AS a urbanizovanému územiu. Nesúrodé spracovanie tvaroslovia a nevyváženosť prvkov drobnej architektúry. Predimenzované aktivity detského ihriska.

 

3. miesto (2 400 €): Návrh F

Riešiteľský kolektív: Flera s.r.o. Praha, Česká republika – Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Tomáš Sklenář, spoluautori: Ing. Natália Vataščinová, Ing. Lukáš Rábek, Ing. Dita Landovská, Ing. Markéta Hadačová, Ing. Katarína Gloneková

Úryvok z textovej časti návrhu: Jedna z najvýznamnejších polyfunkčných plôch mesta  Trnava,  ako izolačný pás a historicky natiahnutá ruka vnútromestského diania je park Janka Kráľa. Park nadobudol od založenia jedinečnú atmosféru vzrastlých stromov linúcich sa i po stredovej osi parku, ktoré však svojím stavom vyžadujú citlivú prebierku podľa zdravotného stavu a vnímavú dosadbu novej zelene. Významné a strategické prepojenie cyklotrasy k Trnavským rybníkom má neoceniteľný význam, avšak plní kolízny charakter v spojitosti so zmiešanými aktivitami a premávkou vo vnútornom členení parku.

Hodnotenie poroty: Kvalitne riešený nástupný priestor s vyváženou architektonickou a krajinárskou zložkou návrhu. Dobre riešená analýza priestorových a dispozičných pomerov. Veľmi dobre riešené trasovanie a  komunikačné napojenia cyklotrasy.

Odporúčania poroty: Príliš intenzívne riešenie lesoparkovej časti, kompozičná preťaženosť. Predimenzované pešie plochy pozdĺž hlavnej osi. Náročnejšia realizovateľnosť.

26.4.2017 12:52

Komentárov: 0