Mesto Trnava

Zápis do materských škôl sa uskutoční od 1. do 31. mája 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. 8. 2021

Mesto Trnava ako zriaďovateľ základných škôl s materskými školami a materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní.
 
V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.
 
Zápis do materských škôl sa uskutoční v čase od 1. 5.  do 31. 5. 2021, o ďalších podrobnostiach ohľadom zápisu detí do MŠ bude mesto Trnava verejnosť včas informovať.
 
Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
 
Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Trnava budú určené vo VZN po aprílovom mestskom zastupiteľstve.
 
Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.
 
§28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (kmeňová materská škola).
 
O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, ak zdravotný stav dieťaťa neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo, ak jeho zákonný zástupca o to požiada.
 

ilustračné foto: pixbay.com

3.2.2021 13:31

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová