Mesto Trnava

Aktuality

Zmeny a doplnky 01/2010 Územného plánu obce Brestovany

Zmeny a doplnky 01/2010 Územného plánu obce Brestovany

Mesto Trnava v súlade s § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/00021/ŠSMER/Te zo dňa 11.3.2011 k strate...

25.3.2011 8:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Do projektu Hodina Zeme sa zapojí aj Trnava

Do projektu Hodina Zeme sa zapojí aj Trnava

Mesto Trnava akceptovalo výzvu na zapojenie sa do projektu Hodina Zeme. Kampaň je celosvetovou ekologickou akciou, zameranou na globálne otepľovanie a klimatické zmeny. Jej ťažiskom je vypínanie, či verejného osvetlenia alebo osvetlenia budov, pamiatok, kostolov. Projekt Hodina Zeme sa uskutoční ...

25.3.2011 7:57 Celý článok | Komentárov 0

 
Rekonštrukcia mestskej komunikácie - Hajdóczyho ulica

Rekonštrukcia mestskej komunikácie - Hajdóczyho ulica

Dňa 23. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu: Rekonštrukcia MK Hajdóczyho ul. Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

25.3.2011 7:23 Celý článok | Komentárov 0

 
Pripojenie streleckého centra Trnava

Pripojenie streleckého centra Trnava

Dňa 23. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení líniovej verejnoprospešnej stavby: Pripojenie streleckého centra Trnava. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 15. apríla 2011 (t. j. piatok) o 09.00 hod., so stret...

24.3.2011 10:20 Celý článok | Komentárov 0

 
Kampaň Deň informovanosti o autizme bude pred radnicou

Kampaň Deň informovanosti o autizme bude pred radnicou

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave (SPOSA-T) v spolupráci s Nadáciou Linaje pripravila v rámci svojich celoslovenských aktivít informačnú kampaň pod názvom Deň informovanosti o autizme, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 31. marca od 11. do 15. hodiny na pešej zóne pred radnicou. V program...

24.3.2011 8:41 Celý článok | Komentárov 0

 
Koncert newyorskej jazzovej kapely Chris Byars Quartet

Koncert newyorskej jazzovej kapely Chris Byars Quartet

Chris Byars Quartet je názov newyorskej jazzovej formácie, ktorej koncert sa uskutoční v pondelok 28. marca 2011 od 19.00 h v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Podujatie je organizované v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku a Mestom Trnavou. Členmi zoskupenia sú Chris Byars (tenor saxofón...

23.3.2011 15:25 Celý článok | Komentárov 0

 
TA Trnava - Jerichova ulica NNK

TA Trnava - Jerichova ulica NNK

Dňa 18. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: TA Trnava - Jerichova ul. NNK. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 07. apríla 2011 (t. j. štvrtok) o 09.30 hod., so stretnutím účastníkov v zasadacej mies...

23.3.2011 15:06 Celý článok | Komentárov 0

 
Konanie vo veci žiadostí na výrub drevín v mesiaci marec

Konanie vo veci žiadostí na výrub drevín v mesiaci marec

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 31. marec 2011Buči...

23.3.2011 14:16 Celý článok | Komentárov 0

 
Veľkí herci budú v Modranke hrať a spievať malým deťom

Veľkí herci budú v Modranke hrať a spievať malým deťom

Združenie rodičov pri Základnej a materskej škole v Modranke pozýva deti aj rodičov na predstavenie divadla Úsmev z Bratislavy známe pod názvom Veľkí herci malým deťom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27. marca o 16. hodine v kultúrnom dome v Modranke. Divadelné klauniády s pesničkami pre deti od šty...

22.3.2011 8:45 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:4.4.2011 (pondelok) od 8:00 hod. do 13:00 hod.:Zelenečská 61, 63, 64 E, 65, 65 A, 65 B, 65 C, 65 D, 67, 69, 71.Aktualizoval: 21.3....

21.3.2011 14:58 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?