Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 000 eur bez DPH - 2013

 • Plán dopravnej obslužnosti mesta Trnava
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (RTF)
  Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 20. 12. 2013 do 11.00 h
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb, kanc. č. 109 alebo v podateľni MsÚ Trnava, prípadne emailom
  Zverejnené: 16. 12. 2013
 • Rekonštrukcia MK Markovičova - PD
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zadávacie kolo e-aukcie začína: 13. 12. 2013 o 13.00 h
  Zadávacie kolo e-aukcie končí: 20. 12. 2013 o 9.00 h
  Súťažné kolo sa uskutoční: 20. 12. 2013 o 10.00 h
  Výberové konanie sa uskutoční formou online elektronickej nákupnej aukcie na adrese msutrnava.well.sk
   
 • Servis, oprava a údržba sekčných brán – MP a TP Trnava
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (RTF)
  Servisná zmluva (RTF)
  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 6.12. 2013 do 10.00 h na MsÚ Trnava, Hlavná, č. 5, kancelária č. 381 alebo podateľňa MsÚ, Trhová 3
  Zverejnené: 2. 12. 2013
 • Obnova povrchov Hviezdoslavovej ulice v Trnave - PD
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (RTF)
  Návrh zmluvy (RTF)
  Príloha 1 (PDF), príloha 2 (PDF)
  Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: 15. 12. 2013 do 11.00 h
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, kanc. č. 133 alebo v podateľni MsÚ Trnava.
  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom Obnova povrchov Hviezdoslavovej ulice v Trnave - PDs uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
  Zverejnené: 26. 11. 2013
 • Tlač periodika Novinky z radnice
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (RTF)
  Návrh zmluvy (RTF)
  Lehota na predkladanie ponúk: do 29. 11. 2013 do 12.00 h poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3.
  Zverejnené: 15. 11. 2013
 • Zariadenie pre seniorov v Trnave - nákup polohovateľných postelí
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Krycí list (RTF)

  Lehota na prihlásenie do elektronickej aukcie: Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 7. 11. 2013 do 11.00 h
  Zverejnené: 31. 10. 2013

 • Dodávka vzrastlých stromov
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Súťažné podklady (PDF)
  Špecifikácia stromov (XLS)

  Lehota na prihlásenie do EA: 7. 11. 2013 do 10.00 h
  Začiatok zadávacieho kola: 31. 10. 2013, 13.00 h
  Začiatok súťažného kola: 8. 11. 2013, 10.00 h
  Zverejnené: 31. 10. 2013

 • Nákup kuchynských zariadení do materských škôl
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Lehota a prihlásenia do elektronickej aukcie do 4. 11. 2013 do 11.00 h na e-mail adresu frantisek.drgon@trnava.sk.
  Zadávacie kolo e-aukcie začína 5. 11. 2013 o 10.00 h.
  Súťažné kolo sa uskutoční 7. 11. 2013 o 9.00 h.
  Zverejnené: 24. 10. 2013
 • Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Cenová ponuka (RTF)
  Zmluva o dielo (RTF)
  Lehota a miesto predkladania ponúk: 25.10. 2013 do 10.00 h na MsÚ Trnava, Trhová č. 3, kanc. č. 108 alebo podateľňa MsÚ.
  Zverejnené: 21. 10. 2013
 • Rehabilitácia Trojičného námestia v Trnave - vypracovanie projektovej dokumentácie
  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Doplnenie výzvy na predloženie ponuky (PDF) 11. 10. 2013
  Krycí list (RTF)
  Návrh zmluvy o dielo (RTF)
  Ortofotomapa (PDF)
  Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (PDF)
  Koncepcia výsadby stromov (PRF)
  Lehota / miesto na predkladanie cenových ponúk: 16. 10. 2013 do 11.00 h

  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, odbor investičnej výstavby, kanc. č. 112 alebo v podateľni MsÚ Trnava.
  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Rehabilitácia Trojičného námestia v Trnave - PD“  s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.

  Zverejnené dňa: 3. 10. 2013

 • Výzva na predloženie ponuky v rámci výberu poskytovateľa právnych
  služieb spočívajúcich v právnom poradenstve pre prvého a druhého
  zástupcu primátora

  Výzva na predloženie ponuky (PDF)
  Zverejnené: 27. 9. 2013