Mesto Trnava

VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava

Číslo VZN: 462
Dátum zverejnenia: 1.7.2016
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 17.7.2016 do 1.1.2020
 

Popis:
Ruší VZN č. 171 v znení VZN č. 212 a VZN č. 234

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?