Mesto Trnava

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022

Číslo VZN: 578
Dátum zverejnenia: 16.2.2022 8:06
 
Stav: platné
Platnosť: od 2.3.2022
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?