Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 594

Číslo VZN: 594
Dátum zverejnenia: 23.9.2022 10:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 7.10.2022 0:02
 

Popis:
VZN č. 594, ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022