Mesto Trnava

Informácie a preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19

Aktuálne informácie nájdete v článku z 9. marca 2020

Milí Trnavčania a občania zdržujúci sa na území nášho mesta,

Mesto Trnava aktívne sleduje informácie o priebehu, výskyte a možnostiach prenosu nového ochorenia COVID-19 (koronavírusu). Znepokojenie z koronavírusu je vzhľadom na kvantum informácií v médiách pochopiteľné, je však dôležité správať sa primerane situácii a nepodliehať panike.
Radi by sme vám poskytli relevantné informácie o prevencii, možných príznakoch a postupoch, ako sa v aktuálnej situácii správať zodpovedne nielen voči svojej osobe, ale aj voči ostatným ľuďom. Sme v neustálom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie), sledujeme dianie a sme pripravení na možné scenáre.

Osoby, ktoré navštívili oblasti s potvrdeným výskytom nového koronavírusu a majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky – nie osobne – kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cesty do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.
O ďalšom vývoji v Trnave budeme informovať na webe trnava.sk v súlade s odporúčaniami zodpovedných štátnych orgánov.Aktuálna situácia v Trnave

 • Na území Trnavy zatiaľ nebol potvrdený prípad ochorenia COVID-19.
 • Mesto vydalo pokyn na pripravenosť krízového štábu, ktorý bude aktivovaný na základe pokynu trvalého krízového štábu zriadeného na celoštátnej úrovni.
 • Požiadali sme všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby bezodkladne vykonali urgentnú aktualizáciu krízového riadenia vo svojich organizáciách.
 • Spoločnosti Arriva Trnava sme poslali požiadavku na kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel MAD.
 • Vydali sme pokyn na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s občanmi. Opatrenie sa zároveň bude aplikovať aj v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, nocľaháreň a ďalšie).
 • Mesto je tiež pripravené pristúpiť k špeciálnemu režimu a úprave prevádzkovej doby a návštev v týchto zariadeniach. Rovnako to platí aj v iných verejných zariadeniach ako napr. športoviská a kultúrne zariadenia.
 • Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sú o situácii informované a riadia sa odporúčaniami zodpovedných orgánov.
  >>> List ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riaditeľom škôl z 28. februára 2020


Fungovanie mesta


Školy

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy a výskumu z 28. 2. 2020 Mesto Trnava ako zriaďovateľ odporúča základným a materským školám na území mesta, aby

 • žiaci a zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, kontrolovali svoj zdravotný stav,
 • v prípade výskytu príznakov (najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle) ostali doma a lekára kontaktovali telefonicky, nie osobne. Lekár rozhodne o ďalšej zdravotnej starostlivosti, prípadne liečbe v domácej karanténe.

Seniori

Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19.  V zariadeniach v správe Strediska sociálnej starostlivosti a Zariadení pre seniorov sme zaviedli sériu hygienických opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Zároveň sme týmto zariadeniam vydali pokyn, aby obmedzili režim návštev smerom k osobám, ktoré v poslednej dobe navštívili oblasť s potvrdeným výskytom COVID-19.
>>> List riaditeľa ZpS o vonkajších a vnútorných opatreniach zo 4. marca 2020
>>> Nariadenie RÚVZ pre zariadenia sociálnej starostlivosti zo 4. marca 2020
 

Mestský úrad a radnica

Mesto prijalo preventívne opatrenia na ochranu verejnosti a zamestnancov samosprávy a ďalších mestských organizácií vrátane intenzívnejšieho čistenia, dezinfekcie pracovísk a obmedzenia používania klimatizačných zariadení. Zamestnanci, ktorí sa vrátili z krajiny s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19, sú povinní riadiť sa odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Verejná doprava

Mestskú autobusovú dopravu v Trnave zabezpečuje súkromná firma. Spoločnosť Arriva Trnava sme požiadali o kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel MAD. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú pred návratom do práce presmerovaní na zdravotné vyšetrenie.

Zásobovanie vodou

Zásobovanie vodou v Trnave zabezpečuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Spoločnosť TAVOS je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý okrem iného rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

Odvoz odpadu

Odpadové hospodárstvo v Trnave zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava. Odvoz odpadu vykonáva počas akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien sú pripravení zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

Plyn

SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň či rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

Elektrina

Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.

 Ochorenie COVID-19

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačnej doby (14 dní po návrate),
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti,
 • v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, kde určí ďalší postup liečby,
 • ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete na základe vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.


Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava


Aktuality z Úradu verejného zdravotníctva


Vo štvrtok 27.02.2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledovných opatrení:
•    Zriadenie krízového štábu, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav
•    Od 28.02.2020 bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty
•    Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19
•    Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom
•    Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, najmä na rakúskych hraniciach. Cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
•    Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach
•    Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok
•    MO SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb
•    Vypracuje sa plán karantény
•    Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované

>>> Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV (prvá aktualizácia)
>>> Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoVNajčastejšie kladené otázky


Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?
Liečba je symptomatická. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

Kto je najviac ohrozený koronavírusom?
Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19.

Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?
Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou, vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?
Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných oblastiach sveta. Môže sa nákaza preniesť prostredníctvom poštových zásielok?
Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke.
K uvedenej téme vydala stanovisko aj Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky z ázijských krajín sú bezpečné. Bližšie informácie tu.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?
V oblasti, kde ešte ochorenie COVID-19 nebolo zaznamenané, nosenie ochranného rúška alebo respirátora nie je potrebné. Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

3.3.2020 14:54

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?