Mesto Trnava

Nárok na zľavu z poplatku za odpad si môžete uplatniť do 1. februára

Seniori starší než 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ľudia v hmotnej núdzi môžu požiadať o zníženie poplatku za odpad. Stačí vyplniť tlačivo zverejnené na webstránke mesta a poslať ho e-mailom na adresu podatelna@trnava.sk alebo poštou, prípadne ho doručiť do schránky pred mestským úradom na Trhovej 3. Rovnaké možnosti sú pri oznámení vzniku poplatkovej povinnosti

Nárok na zľavu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady majú v súlade s VZN č. 558 nasledovné skupiny obyvateľov: 

  1. dôchodcovia vo veku nad 62 rokov: zľava 50 %
  2. fyzické osoby v hmotnej núdzi: zľava 60 %
  3. držitelia preukazov ŤZP a ŤZP S: zľava 60 %
  4. prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby: zľava 60 %


O zníženie dane netreba žiadať opätovne; pokiaľ je zľava uplatnená, platí aj naďalej. Pri zmene situácie (napr. odobratí preukazu ZŤP) sú však občania povinní oznámiť túto skutočnosť mestskému úradu do 30 dní (prostredníctvom rovnakého tlačiva s názvom žiadosť pre FO o zmenu údajov).

„Občania nás v sprievodnom e-maili pri odosielaní žiadosti často žiadajú, aby sme im potvrdili, či ju vyplnili správne Žiaľ, nie je v našich kapacitách každému odpovedať. Každá prijatá žiadosť je však riadne zaevidovaná a spracovaná. V prípade, že sa vyskytnú nezrovnalosti, budeme odosielateľa kontaktovať,“ hovorí Zuzana Bodišová, vedúca odboru komunálnych a cintorínskych služieb MsÚ.

18.1.2021 17:01

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová