Mesto Trnava

Trnava pripravuje Plán udržateľnej mobility

Mesto Trnava začalo práce na príprave strategického dokumentu s názvom Plán udržateľnej mobility (PUM), ktorý má za cieľ zvýšiť kvalitu života v krajskom meste a jeho funkčnom území, t. j. v Trnave a pätnástich susedných obciach (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Ružindol, Suchá nad Parnou).

PUM sa zameriava na mobilitu obyvateľov mesta i jeho návštevníkov vo všetkých oblastiach – pohyb pešo, na bicykli, autom, mestskou autobusovou dopravou i na prepravu tovaru v rámci riešeného územia. Na jeho príprave sa zúčastňujú odborná aj laická verejnosť. Výsledkom by mal byť záväzný podklad na plánovanie dopravnej obslužnosti.

Jedným z dôvodov na zhotovenie tohto dokumentu je potreba analyzovať stav súčasnej dopravnej infraštruktúry, zistiť návyky obyvateľov v oblasti mobility a v návrhovej časti dokumentácie preveriť zodpovedajúci rozvoj, ktorý bude vychádzať zo zásad pre udržateľný rozvoj dopravy a zvýšenie kvality životného prostredia.

„Plán udržateľnej mobility tvoríme ako koncepčný materiál, ktorý zhŕňa všetky druhy dopravy na území krajského mesta a jeho funkčného územia, dáva ich do kontextu a navrhuje opatrenia, ktoré väčšinou nie sú zamerané iba na jeden druh prepravného módu. PUM je teda z hľadiska plánovania dopravnej infraštruktúry možné zaradiť na úroveň územného plánu,“ hovorí vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomáš Guniš. „Chceme zlepšovať podmienky na rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, vytvárať predpoklady na znižovanie emisií, hluku a iných škodlivých látok v plnom súlade s európskymi právnymi predpismi s ohľadom na minimalizáciu dopadov na verejné zdravie a životné prostredie. Naším hlavným zámerom je zaistiť vyvážený rozvoj s ohľadom na spokojnosť a zdravie obyvateľov a návštevníkov mesta.“

Tvorba PUM pozostáva z viacerých fáz – zo zberu dát o všetkých dopravných subsystémoch, nasleduje fáza prieskumov a fáza analytických a návrhových častí vrátane Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA), Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) a Plánu implementácie a monitorovania PUM.

Fáza prieskumov sa začína v týchto dňoch; občania môžu byť kontaktovaní zo strany spoločnosti vykonávajúcej pre mesto zber dát ohľadne ich dopravného správania a priamo v uliciach sa budú rátať množstvá automobilov.

Analýza obsahuje vyhodnotenie všetkých subsystémov dopravy ohľadne kapacity, ponuky a dopytu a z nich vyplývajúcich disproporcií, ktoré je potrebné riešiť. V závere analytickej časti sa zrealizuje SWOT analýza každého dopravného subsystému aj komplexne celého systému dopravy v krajskom meste vrátane dostupnosti, bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie.Okrem toho bude záver tejto časti venovaný stratégii krajského mesta a vyjasneniu vízie mobility spolu s kľúčovými partnermi a verejnosťou. Táto etapa nám umožní nájsť odpovede na otázky, kam chceme, aby Trnava a jej okolie smerovalo, ako chceme, aby vyzerali o päť až tridsať rokov a ako chceme zaistiť nevyhnutnú súvisiacu mobilitu.

Návrhová časť prinesie koncept optimalizácie rozvoja jednotlivých dopravných subsystémov, vyhodnotí sa ich vzájomné spolupôsobenie i vplyv na životné prostredie. Navrhnuté opatrenia budú vychádzať z vykonaných SWOT analýz a zároveň budú zohľadňovať schválené vízie rozvoja z analytickej časti dokumentácie.

Plán udržateľnej mobility zohľadní preferenciu nemotorovej dopravy a verejnej hromadnej dopravy ako nosného prvku verejnej prepravy osôb, pri zachovaní kvalitného zásobovania územia mesta a pokrytia potrieb mobility obyvateľov.

Budúci etapový a návrhový systém bude overený na dopravnom modeli a podľa pracovných výsledkov bude prípadne upravený. Pre prerokovaní dokumentu vznikne následne Plán implementácie a monitorovania PUM s harmonogramom stavieb a opatrení.

Bližšie informácie o Pláne udržateľnej mobility nájdete na stránke mobilita.trnava.sk.

 

K projektu vznikol aj web s podrobnými informáciami o tvorbe PUM.

Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.


 

2.10.2019 13:48

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová