Mesto Trnava

Komisia sociálnych vecí a zdravia

1. Komisia sociálnych vecí a zdravia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej komisia) sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej politiky, problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia, prevencie, intervencie a ochrany a podpory zdravia na území mesta.

2. Vyjadruje sa k strategickým dokumentom týkajúcim sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia a tiež zaujíma stanoviská k navrhovaným Všeobecne záväzným nariadeniam (VZN).

3. Komisia prerokováva žiadosti o poskytnutie dotácií týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia, prevencie chorôb a intervencie v zmysle platného VZN o dotáciách. Posudzuje projekty z oblasti Charita, Zdravotne znevýhodnení a Prorodinne orientované mesto a následne dáva odporúčania na schválenie dotácie príslušnému orgánu. Tiež sa vyjadruje k návrhom žiadostí o dotácie, ktoré sú schvaľované priamo z rozpočtu mesta.

4. V prípade potreby prizýva zodpovedného zamestnanca Strediska sociálnej starostlivosti a Zariadenia pre seniorov na rokovanie komisie za účelom informovanosti členov komisie o činnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb, stravovania, denných centier, poskytovania opatrovateľskej služby, poskytovania ubytovania a stravy pre ľudí bez domova a pod., o spravovaní zariadení poskytujúcich celoročne sociálne služby občanom.

5. Členovia komisie sa môžu zúčastňovať na akciách usporadúvaných Mestom Trnava. Mesto Trnava si tiež vyhradzuje právo na kontrolu hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia dotácie.

6. V prípade potreby členovia komisie spoločne s pracovníkmi MsÚ riešia problémy priamo v teréne. Ďalej v prípade potreby riešenia služieb krízovej intervencie si komisia môže zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať konkrétnymi témami danej problematiky. Jej závery budú mať odporúčací charakter pre činnosť komisie.

Predsedníčka: PhDr. Eva Nemčovská, PhD
Podpredseda: MUDr. Branislav Kramár
Členovia - poslanci MZ : Mgr. Ľubica Horváthová, Ing. Juraj Novota, MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
Členovia z radov občanov: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Martina Šarvaicová,  Mgr. Juraj Štofej, PhD., Mgr. Michal Rafajdus

Rokovací poriadok Komisie sociálnych vecí a zdravia


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie sociálnych vecí a zdravia

 
Chcete vedieť, čo je nové?