Mesto Trnava

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Obnova sídliskového a šk. dvora Agátka - VYHODNOTENIE

Mesto Trnava vyhlásilo 31. mája 2017 v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa § 847, § 848 a § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov zameranú na riešenie obnovy sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave.

Súťažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení v rámci Mesta Trnava boli prerokované na úvodnom zasadnutí poroty 16. mája 2017. Po ich dopracovaní a odsúhlasení členmi poroty boli Súťažné podmienky predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila 30. 5. 2017; overenie č.: KA-337/2017.

Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.trnava.sk, v Informáciach SKA na stránke www.informacieska.sk, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na internetovej stránke Českej komory architektů www.cka.cz.

Účelom predmetnej súťaže je získať najlepší návrh komplexnej obnovy sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko- architektonického riešenia. Návrh bude originálnym autorským dielom.

Zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vyberie porota za víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vyberie porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou. Spôsob zadania bude riešený v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení nesk. predpisov.

Zákazkou bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, podľa ktorej bude možné zrealizovať stavbu. Vyhlasovateľ bude rokovať s víťazom súťaže návrhov o podmienkach zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Zasadnutie poroty začalo o 9.00 hod. za prítomnosti zúčastnených podľa priloženej prezenčnej listiny. Po úvode, ktorým sekretár súťaže otvoril hodnotiace zasadnutie poroty a oboznámil zúčastnených, že za neprítomného člena poroty Ing. arch. Petra Purdeša, nastúpi člen – náhradník Ing. Eva Teplická. Následne bola porota oboznámená s výsledkami overovania súťažných návrhov:

Do podateľne Mestského úradu v Trnave v termíne do 21. 8. 2017 do 15.00 hod. predložili svoje súťažné návrhy 4 účastníci.

Tabuľka - Prehľad doručených súťažných návrhov (obrázok sa po kliknutí zväčší)

Všetky súťažné návrhy boli otvorené podľa poradia ich doručenia a označené boli na predpísané miesto písmenami A – D. Súťažné návrhy boli overované/kontrolované v zmysle súťažných podmienok. Kontrolovali sa nasledovné náležitosti:

 • Dodržanie termínu doručenia návrhu
 • Kompletnosť predpísaného obsahu súťažného návrhu
 • Kompletnosť príloh súťažného návrhu (CD, obálky: „Autor“ a „Spiatočná adresa“)
 • Zachovanie anonymity účastníkov
 • Kompletnosť dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži

Výsledok overovania súťažných návrhov:

Súťažné návrhy boli predložené osobne v termíne na odovzdanie súťažných návrhov, s výnimkou súťažného návrh D, ktorý bol doručený o 15.05 hod. (lehota na predkladanie ponúk uplynula o 15.00 hod.).

Súťažné návrhy spĺňajú požiadavky na obsah podľa súťažných podmienok vrátane požadovaných príloh, s výnimkou súťažného návrhu D, ktorý neobsahuje požadované dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z., a neobsahuje ani čestné vyhlásenie, ktoré by požadované dokumenty nahrádzalo.

Pri všetkých súťažných návrhoch bola zachovaná anonymita účastníkov.

Členovia poroty hlasovali o vylúčení súťažného návrhu, u ktorého jeho autori nepredložili doklady preukazujúce splnenie podmienok súťaže v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Porota hlasovala v pomere 3:2 o nevylúčení autorov návrhu D s tým, že v prípade, ak by sa tento súťažný návrh stal víťazným, autori doložia požadované doklady v rámci výzvy v priamom rokovacom konaní podľa § 81 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V zmysle uvedenej skutočnosti do súťaže návrhov postúpili všetky 4 doručené návrhy A – D. Následne došlo k otváraniu doručených súťažných návrhov a sekretár súťaže prečítal jednotlivé textové časti súťažných návrhov. Členovia poroty spoločne s expertmi s hlasom poradným vykonali prehliadku – štúdium jednotlivých súťažných návrhov.

Po preštudovaní jednotlivých súťažných návrhov členovia poroty vzniesli počas diskusie svoje pripomienky, do ktorej prispeli svojim odborným názorom aj experti poroty s hlasom poradným.

Na základe jednotlivého hodnotenia a výsledkov diskusie pristúpili členovia poroty k hlasovaniu o jednotlivých súťažných návrhoch.

Každý člen poroty hodnotil uvedené návrhy celkovým počtom 100 bodov, pričom sa hodnotilo reálnosť, efektívnosť a adekvátnosť riešenia (0 - 40 bodov) krajinárske riešenie (0 - 20 bodov), architektonické riešenie, funkčné využitie, funkčné prepojenie prostredia parku (0 - 20 bodov) a kvalita riešenia z hľadiska enviromentálnych a ekologických aspektov (0 - 20 bodov).

Súťažný návrh A:

 • Reálnosť, efektívnosť a adekvátnosť riešenia: 15 bodov
 • Krajinárske riešenie: 5 bodov
 • Architektonické riešenie, funkčné prepojenie prostredia parku: 5 bodov
 • Kvalita riešenia z hľadiska enviromentálnych a ekologických aspektov: 5 bodov

SPOLU 30 bodov

Súťažný návrh B:

 • Reálnosť, efektívnosť a adekvátnosť riešenia: 25 bodov
 • Krajinárske riešenie: 5 bodov
 • Architektonické riešenie, funkčné prepojenie prostredia parku: 10 bodov
 • Kvalita riešenia z hľadiska enviromentálnych a ekologických aspektov: 5 bodov

SPOLU 45 bodov

Súťažný návrh C:

 • Reálnosť, efektívnosť a adekvátnosť riešenia: 25 bodov
 • Krajinárske riešenie: 5 bodov
 • Architektonické riešenie, funkčné prepojenie prostredia parku: 15 bodov
 • Kvalita riešenia z hľadiska enviromentálnych a ekologických aspektov: 5 bodov

SPOLU 50 bodov

Súťažný návrh D:

 • Reálnosť, efektívnosť a adekvátnosť riešenia: 30 bodov
 • Krajinárske riešenie: 15 bodov
 • Architektonické riešenie, funkčné prepojenie prostredia parku: 10 bodov
 • Kvalita riešenia z hľadiska enviromentálnych a ekologických aspektov: 15 bodov

SPOLU 70 bodov

Hlasovaním sa určilo nasledovné poradie súťažných návrhov:

1. miesto: súťažný návrh D s počtom bodov 70

2. miesto: súťažný návrh C s počtom bodov 50

3. miesto: súťažný návrh B s počtom bodov 45


Následne boli otvorené obálky s označením „Autor“, aby bolo možné identifikovať predmetné súťažné návrhy.

Výsledky súťaže návrhov obnova sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave sú nasledovné:

1. miesto s odmenou vo výške 4 800 eur

súťažný návrh D od autora Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. Martin

2. miesto s odmenou vo výške 2 880 eur

súťažný návrh C od autora Ing. arch. Miroslav Michalica Bratislava, Tomáš Pozdech Suchá nad Parnou, Filip Hečko Trnava

3. miesto s odmenou vo výške 1 920 eur

súťažný návrh B od autora Ing. Eugen Guldan Bratislava a kol.

Porota v zmysle ustanovenia čl. 15 ods. 15.3. súťažných podmienok rozhodla berúc do úvahy pripomienky k odbornosti a obsahu predložených súťažných návrhov o inom rozdelení cien a to tým, že všetky ceny znížila o 20 % z pôvodne navrhovaných.

Zároveň porota rozhodla o udelení čiastky 1 000 eur ako odmenu pre neoceňovaný návrh pre súťažný návrh umiestnený na 4. mieste a to súťažný návrh A od autora Ing. arch. Richarda Kastela Bratislava, Mgr. Art. Jána Kohúta Trebišov, Mgr. Art. Daniela Silvu Bratislava.

Na záver predseda poroty poďakoval všetkým zúčastneným za prácu na celom priebehu súťaže návrhov a hodnotiace zasadnutie poroty bolo ukončené.


Pozrite si jednotlivé návrhy s hodnotením a odporúčaniami poroty:

Návrh A:

   
Textová časť

Ako negatívum projektu vnímame jeho prehustenosť aktivitami, funkciami, pavilónmi, altánkami a taktiež niektorými (zbytočne) doplnenými prepojeniami. Tvaroslovie jednotlivých nových prvkov je príliš rôznorodé a pôsobí celkovo disharmonicky. Koncepčné riešenie nie je viditeľné, zaniká v množstve detailov. Riešené územie potrebuje sceliť, no návrh ho naopak ešte viac fragmentuje. Pozitívne hodnotíme analýzu existujúceho stavu so správnou identifikáciou problémov a tiež prepracovanie návrhu do detailu a doplnenie niektorých komunikácií.

Návrh B:

   
Textová časť

Návrhu príjemne koncipuje pešie trasy v území a napája sa na okolie. Bohužial v mieste ich kríženia vznikajú zbytočné a nevhodne akcentované križovatky – napr. riešenie psieho parku v takejto polohe.  Relax zóna je neúmerne spevnená  a pomerne nové a využívané detské ihrisko v projekte zaniklo. Navýšenie plochy pre parkovanie vo dvoroch na ulici V. Clementisa nezodpovedá potrebnému navýšeniu počtu parkovacích miest a nerieši zázemie pre obyvateľov vnútrobloku (detské ihrisko pre najmenšie deti).  Športové plochy alebo univerzálna multifunkčná plocha pre šport v školskom  areáli chýba. Pozitívne hodnotíme rozmiestnenie a prepojenie funkčných zón územia ako aj umiestnenie vyhliadky na kopci Agátka a tiež snahu o navrhnutie jedinečných – atypických detailov riešenia svahu v areáli školy.

Návrh C:

   

   

 

Kvalitné koncepčné riešenie, ktoré chápe vzťahy a osi v území, ktoré jasne prenáša do kostry návrhu, no svojou hĺbkou spracovania je nedostatočné. Riešenie parkovania v časti E – dvory na ul. V. Clementisa sú predimenzované a nevhodné. Taktiež centrálny priestor s fontánou a komunikačná os medzi vyhliadkou a kopcom Agátka sú predimenzované. V návrhu absentuje začlenenie plánovanej prístavby škôlky. Kladne hodnotíme prepojenie areálu ZŠ a MŠ formou hracej plochy, aj vôbec celkové prepojenie areálu školy s okolím.  Oceňujeme že v návrhu je uvažované o tzv. sánkovacom kopci, je tu umiestnená reštaurácia v mieste, kde sú v priestore najkrajšie výhľady na okolie. Návrh je schematický a pripomína analýzu územia, no neponúka celkové riešenie,  skoro vôbec nevyužíva prvky súčasnej krajinno-architektonickej tvorby, čo je pri tomto zadaní nevyhnutnosťou.

Návrh D:

Zo všetkých odovzdaných návrhov je tento návrh najviac invenčný a reálny a zároveň spĺňa do najväčšej miery požiadavky mesta a jeho obyvateľov.  Pozitívum návrhu je jeho prepracované krajinno-architektonické a environmentálne riešenie. Pozitívne hodnotíme citlivý prístup k sceleniu územia, vyhliadku na kopci Agátka prepojenú s detským ihriskom, prácu s vodným motívom – potokom v území.

Odporúčanie poroty:

 • Potok prechádzajúci trávnatou časťou potrebuje koncepčne doriešiť, napr. prepojiť ho s kopcom, ukončiť jazierkom, či premyslieť napojenie na odvody dažďovej vody zo striech. resp. zvážiť variantu obmeny charakteru potoka počas roka (suchý polder) Potok ako základný environmentálny prvok by mohol byť v ďalších stupňoch dokumentácie využitý ako experimentálne riešenie príkladu hospodárenia s vodou v území a nemal by zostať len v polohe atrakcie závislej na technologickej obsluhe.
 • Odporúčame taktiež doriešiť okolie vstupných priestorov do školského areálu, hlavne bezpečné pešie prepojenie od kopca Agátka smerom ku škole (západ-východ)
 • Trávnaté ihrisko v areáli školy nahradiť multifunkčným ihriskom s moderným presiakavým povrchom.
 • Cestnú sieť v tvare špirály vedúcu na kopec Agátka považujeme za príliš hustú, trasovanie odporúčame prehodnotiť s ohľadom na ochranu koreňového systému stromov. Je potrebné toto prepojenie prepracovať a maximálne zachovať atraktívny prírodný charakter bez intenzívnych umelých zásahov.
 • Umiestnenie komunitnej záhrady vo vnútrobloku  zvážiť po dohode s obyvateľmi.

13.9.2017 13:22

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová