Mesto Trnava

VZN č. 348, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN č. 313.

Číslo VZN: 348
Dátum zverejnenia: 16.12.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2010 do 31.8.2012
 

Popis:
novelizuje VZN 307

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová