Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 000 eur bez DPH - 2015

 • Prezentácia archeologickej lokality - karner Trnava
  Výzva na predloženie ponuky, Krycí list ponuky
  Termín na predkladanie ponúk: do 2. 10. 2015 do 13.00 h
  Miesto na predkladanie ponúk: MsÚ Trnava, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa
  Uchádzač predloží svoju ponuku v uzavretom obale s označením NEOTVÁRAŤ a heslom „Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
  Zverejnené 23. 9. 2015
 • Návrh riešenia ohrevu teplej vody prostredníctvom elektrických kotlov
  ako terciárneho zdroja ohrevu vody v dvoch objektoch
  TTIP-Trnava Industrial Park (vrátane dodania a montáže)

  Výzva na predloženie ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: 8. 7. 2015 do 11.00 h
  Miesto podania: na podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 30. 6. 2015
 • Mestské zásahy Trnava 2015 - organizácia a propagácia akcie
  Výzva na predloženie ponuky, Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 13. 7. 2015 do 12.00 h
  Miesto podania: na podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 29. 6. 2015
 • Oprava drevených predajných stánkov a mestského mobiliáru
  Výzva na predloženie ponuky
  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 24. 4. 2015 do 14.00 hod. na MsÚ Trnava, podateľňa MsÚ, Trhová 3, Trnava.
  Zverejnené: 16. 4. 2015