Mesto Trnava

Verejné obstarávanie na tovary a služby limit nižší ako 20 000 eur bez DPH

Aktuálne výzvy

 • Rekonštrukcia MK Halenárska ulica, PD
  Výzva na predloženie ponuky 
  Krycí list
  Návrh zmluvy o dielo
  Prílohy 1-6
  Lehota na predkladanie ponúk: do 26. 4. 2016 do 11.00 h
  Miesto na predkladanie ponúk: Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava - poštou alebo osobne v podateľni MsÚ Trnava
  Zverejnené: 12. 4. 2016
  ZMENA: predpokladaný termín na vypracovanie realizačného projektu od 2. 5. 2016 do 1. 8. 2016
  Zverejnené: 13. 4. 2016
 • Revitalizácia verejného priestranstva pri pamätníku A. Bernoláka, PD
  Výzva na predloženie ponuky 
  Krycí list
  Návrh zmluvy o dielo
  Foto

  Lehota na predkladanie ponúk: do 13. 4. 2016 do 11.00 h
  Miesto podania: v podateľni MsÚ v Trnave osobne, alebo poštovou zásielkou na adresu MsÚ v Trnave, Trhová č. 3, 917 71  Trnava
  Zverejnené: 5. 4. 2016
   

>> ARCHÍV ROK 2015
>> ARCHÍV ROK 2014
>> ARCHÍV ROK 2013

 

Neaktuálne výzvy

 • Čistiace potreby 2016
  Výzva na predloženie ponuky 

  Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie: 1. 4. 2016 do 9.00 h
  Aukčné kolo sa uskutoční: 1. 4. 2016 o 10.00 h
  Zverejnené: 21. 3. 2016

 • Prezentácia archeologickej lokality - karner Trnava
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Termín na predkladanie ponúk: do 2. 10. 2015 do 13.00 h
  Miesto na predkladanie ponúk: MsÚ Trnava, Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa
  Uchádzač predloží svoju ponuku v uzavretom obale s označením NEOTVÁRAŤ a heslom „Prezentácia archeologickej lokality – karner Trnava“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.
  Zverejnené 23. 9. 2015
 • Návrh riešenia ohrevu teplej vody prostredníctvom elektrických kotlov
  ako terciárneho zdroja ohrevu vody v dvoch objektoch
  TTIP-Trnava Industrial Park (vrátane dodania a montáže)

  Výzva na predloženie ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: 8. 7. 2015 do 11.00 h
  Miesto podania: na podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 30. 6. 2015
 • Mestské zásahy Trnava 2015 - organizácia a propagácia akcie
  Výzva na predloženie ponuky
  Krycí list ponuky
  Lehota na predkladanie ponúk: do 13. 7. 2015 do 12.00 h
  Miesto podania: na podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
  Zverejnené: 29. 6. 2015