Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2013

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                          Začiatok stránky
Obytná zóna Trnava – Rybník
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 595/2013, dňa 24.9.2013
B.02.A Výkres komplexného urbanistického návrhu alt. A
B.02.B Výkres komplexného urbanistického návrhu alt. B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A. Textová časť
Grafická časť
B.01.A Výkres širších vzťahov alt. A
B.02.A Výkres komplexného urbanistického návrhu alt. A
B.02.B Výkres komplexného urbanistického návrhu alt. B
B.03.A Výkres verejnej dopravnej vybavenosti alt. A
B.03.B Výkres verejnej dopravnej vybavenosti alt. B
B.04.A Výkres verejnej technickej vybavenosti alt. A
B.04.B Výkres verejnej technickej vybavenosti alt. B
B.05.A Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia alt. A
B.05.B Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia alt. B
B.06.A Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastav. podmienok alt. A
B.06.B Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastav. podmienok alt. B
B.07.A Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy alt. A
B.07.B Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy alt. B
Hydrogeologický prieskum
Hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd
Príloha 1. Prehľadná situácia územia v M = 1: 50 000
Príloha 2. Situácia geologických diel (vrtov) v M = 1 : 1 000 (zmenšená)
Príloha 3-1. Geologický profil vrtov v M = 1 : 100
Príloha 3-2. Geologický profil vrtov v M = 1 : 100
Príloha 4. Výsledky laboratórnych rozborov zemín
Príloha 5. Protokol o chemickej analýze podzemnej vody
 

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                          Začiatok stránky
IBV – Za traťou IV/B, Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 594/2013, dňa 24.9.2013
02 Komplexný návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A Textová a tabuľková časť
Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy
Prehľad stavebného zámeru
Grafická časť
01 Širšie vzťahy
02 Komplexný návrh
03 Voda, kanalizácia a plyn
04 Elektrorozvody
05 Návrh dopravy
06 Výkres priestorovej regulácie
07 Určenie zastavovacích podmienok
 

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Obytná zóna Kamenný mlyn Trnava
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 500/2013, dňa 16.4.2013
B02 Výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
A Textová a tabuľková časť
Grafická časť
B01 Širšie vzťahy
B02 Výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia
B03 Výkres verejnej dopravnej vybavenosti
B04 Výkres verejnej technickej vybavenosti
B05 Výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia
B06 Vymedzenie regulovaných priestorov a určenie zastavovacích podmienok

 

 

Súvisiaci obsah